Teach First Danmark

Hvilket problem bidrager Teach First Danmark til at løse? (til top)

Hver sjette elev, der forlader den danske folkeskole, har problemer med at regne, læse eller skrive. Der er en stærk sammenhæng mellem dette og forældrenes indkomst og uddannelsesniveau, og vi ved, at resultaterne i folkeskolen sætter livslange spor. Derfor skaber den sociale ulighed enorme problemer for både samfundet og den enkelte elev. Det er dette væsentlige problem, du er med til at løse som Teach First Danmark graduate.

Hvad er visionen bag Teach First Danmark? (til top)

Teach First Danmark er en nonprofit organisation, som arbejder for at give alle børn mulighed for at opnå en god uddannelse uanset deres sociale baggrund. Der er naturligvis mange faktorer, der spiller ind på, hvordan et barn klarer sig i skolen. En vigtig faktor er dygtige undervisere, som også er rollemodeller for deres elever:  Som forstår dem, vinder deres respekt, guider og inspirerer dem. Det er her, at du som Teach First Danmark graduate kommer ind i billedet. Du vil som underviser og rollemodel bidrage til at vække nysgerrigheden og lysten til at lære hos børn og unge, som ikke altid har troen på egne evner med hjemmefra. Perspektivet er, at du kan fortsætte med at gøre en forskel som lærer i folkeskolen. Men programmet giver dig også erfaringer og kompetencer, som du kan bruge til at adressere chancelighed i uddannelse som leder uden for folkeskolen. 

Er Teach First Danmark en "privatisering" af folkeskolen? (til top)

Nej. Teach First Danmark er en nonprofit organisation, som sigter efter at styrke den danske folkeskole i dens nuværende form ved at engagere flere til at tage et fælles ansvar for den. Vi arbejder for at styrke folkeskolens evne til at rumme og udnytte mangfoldighed, skabe social og kulturel sammenhængskraft og understøtte Danmarks konkurrenceevne og velfærd. Se også Teach First Danmarks vedtægter samt vores værdier

Hvorfor samarbejder Teach First Danmark med private virksomheder? (til top)

Teach First Danmark samarbejder med såvel offentlige som private aktører, der deler vores vision og anerkender de kompetencer, det kræver at inspirere og motivere børn og unge til at udfolde deres fulde potentiale i folkeskolen: Kompetencer til at lede, skabe tillid, vinde respekt, problemløse, formidle og ikke mindst blive ved. Teach First Danmarks vision og daglige ledelse er uafhængig af politiske, kommercielle og religiøse interesser.

Findes Teach First i 39 lande? (til top)

Der findes lignende programmer i 38 andre lande, heriblandt i Sverige, Østrig og Storbritannien. Der er tale om uafhængige organisationer, der tilrettelægger deres egne programmer. Den danske folkeskole er således forskellig fra skolesystemet i Storbritannien, og programmet i Danmark er tilrettelagt inden for rammerne af meritlæreruddannelsen, så det fuldt ud harmonerer med folkeskolens formål og en dansk pædagogisk læringstradition. Samtidig er det grundlæggende formål det samme i alle lande, nemlig at engagere flere af de dygtigste til at undervise og inspirere de børn og unge, der har mest brug for det.

Er Teach First Danmark forbundet med politiske organisationer eller foreninger? (til top)

Nej, Teach First Danmark er en nonprofit organisation, som er uafhængig af partipolitiske interesser. Vi samarbejder dog med både politikere og andre foreninger, som deler vores holdning om, at negativ social arv skal adresseres i skolealderen.

Hvordan bidrager jeg som graduate til at bryde negativ social arv? (til top)

En hel del. Det mest effektive middel til at bryde negativ social arv er uddannelse, og dygtige er entydigt den vigtigste faktor for børns læring og deres lyst til at lære i skolen. Derfor er der brug for endnu flere dygtige undervisere i folkeskolen med fagligt overblik og personligt overskud til at gøre en forskel for deres elever. 

Er der forsket i om programmet virker? (til top)

Flere studier viser, at lignende programmer er med til at løfte hele klasser og skoler. Find en oversigt over forskning og evalueringer på tværs af lande på Teach For Alls hjemmeside. Du kan også læse en artikel af The Economist High-fliers in the classroom fra den 14. februar 2015 om programmernes effekt rundt om i verden.

Hvor i Danmark kan jeg blive Teach First Danmark graduate? (til top)

Teach First Danmark har for skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 alene haft partnerskaber med folkeskoler i hovedstadsområdet.

Fra skoleåret 2017 vil du kunne blive graduate på skoler i hovedstadsområdet og skoler i Kalundborg kommune. Vi samarbejder målrettet med skoler, hvor din indsats i særlig grad vil kunne mærkes, og fra 2018 håber vi at kunne udvide til endnu et nyt område. 

Programmet i Kalundborg er tilrettelagt anderledes end i hovedstadsområdet. Mest væsentligt vil en stor del af den sideløbende meritlæreruddannelse foregå som e-læring. Det giver dig ekstra fleksibilitet i hverdagen, ligesom du på din skole i Kalundborg vil opleve ekstra fleksibilitet. Herudover vil en lokal konsulent hjælpe dig med at finde en attraktiv bolig til en god pris og tæt på andre graduates. Hvis du vælger at flytte til Kalundborg Kommune, vil du også være sikret pasningsgaranti inden for en 1 måned. 

Nedenfor kan du se, hvordan dele af programmet er tilrettelagt i hovedstadsområdet og i Kalundborg Kommune. Dine muligheder for at blive optaget er størst, hvis du vil arbejde i begge områder.

HOVEDSTADEN KALUNDBORG
SKEMA OG UNDERVISNINGSFORM Du underviser i fuldt skema og følger undervisning på Metropol ca. 3 aftener om ugen kl. 17.00-20.30. Se FAQ Du underviser i fuldt skema og følger e-læring på UC Sjælland samt undervisning i Kalundborg en gang om måneden, fredag og lørdag kl. 9-15. Se FAQ
WORKSHOPS OG TEAMBUILDING Workshops hos Teach First Danmark 4-5 gange om året Workshops hos Teach First Danmark og faglige/sociale weekendseminarer i sommerhus, i alt 4-5 gange gange om året.
MENTOR Ca. 8 mentorbesøg i programmets første år og ca. 4 besøg i andet år. Ca. 8 mentorbesøg i programmets første år og ca. 4 besøg i andet år.
FLEKSIBILITET Varierer og aftales på den enkelte skole. Mulighed for en stor grad af fleksibilitet, der giver dig luft i skemaet.
SKOLERNE Skolerne i HS er meget forskellige. Vi samarbejder med skoler i hele storkøbenhavn. Region Sjælland er den region, hvor færrest får en ungdomsuddannelse.
GRADUATES PÅ SKOLEN Vi tilstræber mindst to graduates på samme skole. Du vil med større sandsynlighed få en eller flere graduates som kolleger.
FÆLLES UNDERVISNING Lærerens Grundfaglighed og Matematik for udskolingen Lærerens Grundfaglighed og Matematik for udskolingen.
VALGFAG (kun ét fag) Engelsk og fysik/kemi. Engelsk, fysik/kemi, tysk, biologi, geografi.
HJÆLP TIL BOLIG Ingen ordning. Mulighed for pæn bolig til en akttraktiv pris tæt på andre graduates. En lokal konsulent står til rådighed.
DAGINSTITUTION Ingen ordning. Pasningsgaranti inden for 1 måned for tilflyttende graduates med børn.
KARRIEREMULIGHEDER FOR PARTNERE Ingen ordning. Teach First Danmark samarbejder med Kalundborg Rekrutteringsalliance, der bl.a. kan hjælpe med jobmuligheder. Læs mere her
HJÆLP TIL TILFLYTTERE Ingen ordning Personlig modtagelse, hvis du flytter til Kalundborg Kommune, herunder hjælp til bolig, børnepasning og fritidsliv.

Hvad mener I med 'de mest kompetente'? (til top)

Vi mener kandidater, som har stærke personlige og faglige forudsætninger for at blive dygtige lærere og kommende ledere. Det er kandidater, som blandt andet er gode til at samarbejde og motivere andre, er organiserede, opnår ambitiøse mål og kan formidle deres viden på en vedkommende måde til forskellige målgrupper. Vi udvælger graduates gennem en grundig optagelsesproces. Læs mere om optagelsesprocessen.

Hvor mange timer om ugen skal jeg påregne til uddannelsen? (til top)

En typisk uge vil udover dit fuldtidsarbejde på en folkeskole omfatte på 2-3 undervisningsgange samt projektarbejde. Meritlæreruddannelsen er tilrettelagt forskelligt alt efter om du arbejder på en skole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg Kommune. I hovedstadsområdet følger du undervisning på Professionshøjskolen Metropol ca. tre aftener om ugen fra kl. 17.00-20.30. I Kalundborg Kommune følger du primært undervisning via e-læring i samarbejde med UC Sjælland og mødes derudover i studiegrupper med andre graduates. I begge tilfælde kan erfaringer fra din undervisningspraksis bringes i spil på din uddannelse og omvendt. På den måde får du mulighed for at reflektere over, hvad der virker i din undervisning, så du kan udvikle indhold og forløb, der virkelig rykker dine elever.  Hvis du har børn bør du især overveje, hvordan programmet passer ind i dit familieliv.

 

Hvor ofte skal jeg deltage i undervisningen? (til top)

Du kan forvente at skulle deltage i undervisningen på Metropol ca. 2-3 dage om ugen. Uddannelsesforløbet ved siden af arbejdet på din skole er tilrettelagt, så du kommer til at studere med andre Teach First Danmark graduates. Derudover vil der også være individuel læsning, hvor fleksibiliteten er større. Som udgangspunkt er weekender studiefrie , men du skal være indstillet på, at det til tider kan være hensigtsmæssigt at placere dele af undervisningen i weekenderne

Programmet i Kalundborg er tilrettelagt anderledes end i hovedstadsområdet. Mest væsentligt vil en stor del af den sideløbende meritlæreruddannelse foregå som e-læring. Det giver dig ekstra fleksibilitet i hverdagen, ligesom du på din skole i Kalundborg vil opleve ekstra fleksibilitet. Herudover vil en lokal konsulent hjælpe dig med at finde en attraktiv bolig til en god pris og tæt på andre graduates. Hvis du vælger at flytte til Kalundborg Kommune, vil du også være sikret pasningsgaranti inden for en 1 måned. 

Er der mødepligt til undervisningen? (til top)

Der er ikke mødepligt på den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse på Metropol og UC Sjælland, ligesom der ikke er mødepligt på de fleste videregående uddannelser. Men undervisningen giver dig mulighed for at arbejde med dine erfaringer fra klasseværelset. Den understøtter dig teoretisk i forhold til at forstå, hvad der virker i din undervisning og hvorfor. Du har holdundervisning med de andre Teach First Danmark graduates. Derfor er det også en god mulighed for at sparre indbyrdes.

Hvornår starter jeg arbejdet på en skole?  (til top)

Du starter med at arbejde på en skole den 31. juli 2017.

Inden da, har du afsluttet sommerakademiet som starter mandag den 10. juni 2017, og slutter fredag den 21. juli 2017. Du kan således planlægge ferie i perioden mellem den 22. juli og den 30. juli 2017.

Hvor længe varer sommerakademiet? (til top)

Sommerakademiet er fuld tid i seks uger fra den 10. juni  2017 til den 21. juli 2017. De fleste dage varer fra kl. 9-17. Sommerakademiet består af intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og ledelse i og uden for klasseværelset. To af ugerne er en camp i samarbejde med Lær for Livet, hvor man overnatter og underviser og drager omsorg for børn fra plejefamilier. Du skal ikke forvente at kunne passe et arbejde eller skrive dit speciale færdigt sideløbende med sommerakademiet. 

Modtager jeg løn i løbet af sommerakademiet? (til top)

Nej. Vi har ikke mulighed for at tilbyde dig løn i løbet af de seks ugers sommerakademi. Du får betalt din uddannelse og kost og logi under de to uger på Learning Camp med Lær For Livet. Derudover søger vi også for morgenmad og frokost flere dage undervejs, og slutter sommerakademiet med en stor fest fredag den 21. juli. 

Du har udsigt til en fast indtægt, når du starter på en skole den 31. juli 2017. 

Hvor mange fag kommer jeg til at undervise i? (til top)

Du underviser i ét fag på baggrund af dit fag fra din videregående uddannelse. Derudover har du mulighed for at opnå undervisningskompetence i yderligere to fag.

Hvordan får jeg tid til at forberede undervisning? (til top)

Hele programmet understøtter, at du kan forberede god undervisning og rykke dine elever mest muligt. Både sommerakademiet, den personlige mentorordning og den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse er forberedelse af din undervisning. Når det er sagt, er vi klar over, at det er en stor udfordring og et stort ansvar. Det bliver hårdt, men også sjovt, berigende og udviklende for dig.

Hvad kommer jeg til at undervise i? (til top)

Hvad du kommer til at undervise i er en kombination af, hvad du får merit for og de fag, du tager på Professionshøjskolen Metropol eller på UC Sjælland som en del af det toårige program. Du vil ligesom alle andre, der starter på programmet, følge undervisningen i matematik. 

Hvorfor skal jeg følge undervisningen i matematik? (til top)

Matematik er et af de 'store fag', som er svært at dække for skolerne og derfor vil hele årgangen blive undervist i matematik. Du skal være indstillet på, at du kan komme til at undervise i matematik, selvom du ikke har læst det på universitetet. Det giver skolerne fleksibilitet i skemaplanlægningen.

Skal jeg følge undervisning i matematik, hvis jeg allerede er god til det? (til top)

Ja. Hvis du allerede er god eller rigtig god til matematik, vil du givetvis ikke blive klogere på matematik som sådan. Men du vil kunne blive bedre til at gøre matematik spændende for andre. Det kan for eksempel handle om at forklare og visualisere matematik på en måde, så man lettere kan se, hvordan det spiller en rolle i den hverdag, vi alle kender.

Du skal have matematik på B-niveau (til top)

For at blive optaget på programmet skal du have bestået matematik svarende til gymnasieskolens B-niveau. Hvis du ikke har matematik på B-niveau, skal du tilegne dig B-niveau i matematik inden programstart den 10. juni.  Du skal i din ansøgning dokumentere, at du har fået en plads på et kursus og vil opnå matematik B-niveau. Hvis du ikke består kurset, kan du ikke blive optaget. Se blandt andet kurser på Niels Brock.  Læs mere om de formelle optagelseskrav til programmet.

Jeg taler tysk og fransk – kan jeg undervise i det? (til top)

Det er op til skolelederen at vurdere, om du har undervisningskompetence. Hvis du følger undervisningen i det pågældende sprogfag, bør det give dig optimale betingelser for både at mestre sproget og blive dygtig til at undervise i det.

Er Teach First Danmark graduate programmet akkrediteret? (til top)

Den del af graduate programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er fuldt akkrediteret. For at opnå akkreditering som uddannet lærer efter programmets to år, skal du opnå 150 ETCS-point. Du gennemfører 120 ETCS-point i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ETCS-point ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en konkret vurdering af Metropol og UC Sjælland, der udbyder den særlige meritlæreruddannelse, som er en del af programmet.

Hvorvidt du kan få meritoverført ECTS-point fra din uddannelse afklares ved programstart. I 2015 fik godt halvdelen overført 30 ECTS-point (fuld merit), 1/3 fik overført 10-20 ECTS-point (delvis merit) og 1/3 fik ikke overført merit. Hvis du ikke får overført merit eller kun får overført delvis merit, kan du gennemføre de manglende 10-30 ECTS-point i op til to år efter din sidste eksamen på UCSJ eller Metropol. Hvis du eksempelvis mangler 30 ETCS-point for at være færdiguddannet lærer efter programmets to år, vil du skulle læse og afslutte et fag med en kompetencemålsprøve, der dækker 30 ECTS-point. Hvorvidt du får overført merit får har ingen betydning for dine muligheder for at blive optaget eller gennemføre programmet.

Får jeg et uddannelsesbevis? (til top)

Ja, du får et uddannelsesbevis som dokumentation for, at du har gennemført Teach First Danmark graduate programmet. Derudover får du et bevis for at være akkrediteret som lærer, såfremt du har fået overført merit for et eller flere universitetsfag. Se ovenfor.

Hvad hvis jeg ikke kan få merit for et fag? (til top)

Du kan godt blive optaget på Teach First Danmarks graduate program uden at få merit for et af dine fag fra universitetet. I så fald vil det betyde, at du ikke afslutter den fulde meritlæreruddannelse på 150 ECTS efter programmets to år, men det har ingen betydning for om vi ønsker at optage dig på programmet. Du vil først vide, hvad du eventuelt får merit for, efter du er blevet tilbudt optagelse.

Er programmet kun for bestemte studieretninger? (til top)

Nej, alle der som minimum har afsluttet en universitetsbachelor i sommeren 2017 og opfylder de formelle ansøgningskriterier kan søge. Derudover skal du kunne dokumentere matematik på B-niveau samt tale og skrive flydende dansk. Se mere om hvordan du søger via vores ansøgningsside.

Skal man have topkarakterer for at blive optaget? (til top)

Gode karakterer er blot én blandt flere indikatorer, når vi vurderer dine kompetencer. Det nytter ikke, at du er den dygtigste til dit fag baseret på karakterer, hvis du ikke også er god til at formidle det til børn og unge (og andre), eller ikke er god til at skabe tillidsfulde relationer til dine omgivelser. Det er derfor vigtigt, at du er god til at gøre din viden og interesse spændende og vedkommende for børn. Men dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du kun har 10 og 12-taller.

Hvad står Professionshøjskolen Metropol og UC Sjælland for?  (til top)

Teach First Danmark graduate programmet er et toårigt ledelsesudviklingsprogram, hvor du dels underviser på fuld tid og dels gennemfører en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse. Hvis du arbejder på en skole i hovedstadsområdet,  gennemfører du den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse på Professionshøjskolen Metropol, og hvis du arbejder på en skole i Kalundborg, gennemfører du den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse på UC Sjælland.  Meritlæreruddannelsen gennemføres i samarbejde med de andre graduates og er en integreret del af det toårige graduate program.

Kan jeg søge, hvis jeg allerede er færdiguddannet? (til top)

Ja. Mange af vores ansøgere og nuværende graduates har søgt som færdiguddannede og valgt forlade stillinger. For at blive optaget på programmet skal du have afleveret alle skriftlige opgaver på din videregående uddannelse per 10. juni 2017, hvor sommerakademiet starter. Det er dog tilladt at mangle 1-2 eksamener. 

Kan jeg søge programmet, hvis jeg ikke er dansk statsborger? (til top)

Hvis du ikke er dansk statsborger, kan du søge og blive optaget på programmet under betingelse af, at du er tilmeldt og består Studieprøven i dansk inden 10. juni 2017. Hvis du mod forventning ikke består Studieprøven, vil du blive afmeldt studiet igen. 

Hvordan er programmet ledelsesudvikling? (til top)

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal kunne motivere, skabe tillid og kommunikere klart. De skal være gode til at samarbejde, organisere og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på. 

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun en god leder ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge med. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i skolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at lære din elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til at komme i skole. Og nogle gange er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme. Det er svært. Der er mange koder, der skal knækkes. Og det giver dig indsigter og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du skal formidle din viden, få andre med på dine ideer og bringe deres evner i spil.  

Det er ledelsesudvikling i praksis.

I programmets 2. år vil du blive tilknyttet en virksomhedsmentor, ligesom der indgår kurser i samarbejde med vores partnervirksomheder. Kurserne giver dig perspektiv på dine udfordringer på skolen og redskaber til at forstå dine styrker.

Er det hårdt? (til top)

Programmet kræver, at du har stærke faglige, organisatoriske og personlige kompetencer. Det er samtidig et hårdt og tidskrævende program, som kræver, at du forstår at tilrettelægge din tid effektivt. Udover dit arbejde på en folkeskole skal du regne med 2-3 undervisningsgange, som foregår enten på Professionshøjskolen Metropol i København eller via e-læring i samarbejde med UC Sjælland. Hvis du har børn bør du især overveje, hvordan programmet passer ind i dit familieliv.

Er der eksaminer undervejs i programmet? (til top)

Ja. Der er tre eksaminer i løbet af programmets to år i henholdsvis dine individuelle undervisningsfag og i pædagogik

Hvorfor skal jeg blive Teach First Danmark graduate? (til top)

Fordi du ønsker at udvikle dig og gøre en varig forskel for de børn og unge, som har det sværest i skolen. Det er vigtigt, at du har lysten og evnerne til at lære fra dig. Samtidig kan vi love dig, at du får erfaringer, der vil berige dig fagligt og personligt – og som vil blive hos dig og en masse børn resten af livet. Du udvikler kompentencer, du kan bruge langt ud over folkeskolen og du bliver del af et stærkt netværk. Se også hvilke karrieremuligheder giver Teach First Danmark graduate programmet mig?

Hvad gør kandidater typisk efter programmets to år? (til top)

Det første hold af graduates startede i august 2015 og underviser nu i folkeskoler i hovedstadsområdet. Erfaringer fra andre lande viser, at over halvdelen vælger at fortsætte med at undervise efter programmets to år, mens andre fortsætter til andre karriereveje. Programmet er en platform for at sætte et afgørende præg på børn og unges fremtidsmuligheder og udvikle dig selv. Resten er op til dig.

Læs også

Kan jeg fortsætte som lærer efter de to år? (til top)

Ja, det kan du bestemt – og det håber vi, at du får lyst til. Når du starter på en skole er det ikke i en tidsbegrænset ansættelse, men en regulær ansættelse. Din kontrakt med din skole ophører ikke efter to år, men ophører kun, hvis du eller din skole ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. 

Efter programmets to år vil du, såfremt du opnår 150 ECTS-point, være fuldt uddannet som folkeskolelærer. Hvorvidt du opnår 150 ECTS-point afhænger af, om du kan få merit får dit universitetsfag inden programstart. Læse mere her

Hvilke karrieremuligheder giver Teach First Danmark graduate programmet mig? (til top)

Vi har ikke det endelige svar. Men vi ved, at du vil få værdifulde erfaringer og opnå resultater. Her følger et længere svar:

Først og fremmest skal du vælge at blive Teach First Danmark graduate, fordi du er motiveret for at hjælpe en masse børn og unge til at opdage, hvad de er gode til og finde vej i livet. Samtidig er programmet en mulighed for at udvikle dig selv, se nye sammenhænge og blive en del af et netværk af dygtige mennesker. 

Det er vigtigt for os, at dine udfordringer og dit ansvar i løbet af programmets to år skærper dine evner til at motivere, planlægge og drive udvikling i enhver organisation. Det er således forventet, at en del kandidater forfølger nye karriereveje efter programmets to år. 

I England er Teach First kandidater en vigtig rekrutteringskilde for flere virksomheder. Ifølge en Deloitte-analyse forfremmes kandidater fra Teach First i England tre gange så hyppigt som deres kolleger. Hos Teach First Danmark kigger efter mange af de samme kompetencer som andre større virksomheder. Plus noget andet.

Du bliver optaget, fordi vi vurderer, at du har talent for at undervise, er vedholdende og er god til at skabe tryghed og respekt omkring dig. Du skal kunne motivere og favne dine omgivelser i bred forstand. Derfor tror vi også på, at programmet vil ruste dig til at arbejde med ledelse og talentudvikling fremover, hvad enten det er i folkeskolen eller i en privat eller offentlig organisation.

Hvad får jeg i løn? (til top)

Som Teach First Danmark graduate følger din månedsløn gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. En nyuddannet lærer tjener omkring 27.000-28.500 kr. om måneden (afhængig af kommune) plus eventuelle undervisningstillæg. Pensionsbidraget er på 17, 3 procent. Læs mere her.

Kan jeg selv bestemme, hvor jeg vil undervise? (til top)

Nej, vi kan ikke garantere dig, at du for eksempel kan få ansættelse inden for en bestemt radius af din nuværende bopæl. Vi arbejder sammen med de skoler, hvor din indsats særligt vil kunne mærkes. Jo mere fleksibel du er i forhold din skoles beliggenhed, desto bedre stiller det dig i forhold til dine muligheder for at blive optaget på programmet.

Hvis du eksempelvis bor i Rødovre, kan du ikke være sikker på at komme til arbejde på en skole i Rødovre. Du vil også kunne komme til at arbejde på en skole i eksempelvis Kokkedal eller Tårnby. Hvor du kommer til at arbejde, afhænger også af din faglige og personlige profil, og hvordan den matcher behovet på den enkelte partnerskole. Vi lytter til dine behov og ønsker, og vi er især opmærksomme på de behov, der gælder for kandidater med børn og særlige behov. Hvis du allerede har en konkret tilknytning til en skole, anbefaler vi, at du skriver dette i din ansøgning. 

Hvilke klassetrin kommer jeg til at undervise på?  (til top)

Du vil højst sandsynligt komme til at undervise på mellemtrinnet og i udskolingen, hvilket vil sige fra 4. til 9. klasse. Det vil i visse tilfælde også være muligt at undervise i indskolingen fra 1.-3. klasse - i forbindelse med du sender din ansøgning, skal du tage stilling til, om du hvilke klassetrin du helst vil undervise på.

Hvor mange Teach First Danmark graduates bliver optaget? (til top)

I 2015 blev i alt 30 ud af 330 ansøgere optaget og matchet med skoler i hovedstadsområdet, og i 2016 blev alt blev 30 ud af 634 ansøgere optaget og ansat på skoler i hovedstadsområdet. De underviser underviser i dag på 30 forskellige folkeskoler i 10 forskellige kommuner i hovedstadsområdet.

I skoleåret 2017 er det også muligt at blive ansat på skoler i Kalundborg Kommune. Hvis du også er åben for denne mulighed, vil det stille dig bedst i forhold til dine optagelsesmuligheder (der vil være en rubrik i ansøgningsskemaet). 

Programmet i Kalundborg er tilrettelagt anderledes end i hovedstadsområdet. Mest væsentligt vil en stor del af den sideløbende meritlæreruddannelse foregå som e-læring. Det giver dig ekstra fleksibilitet i hverdagen, ligesom du på din skole i Kalundborg vil opleve ekstra fleksibilitet. Herudover vil en lokal konsulent hjælpe dig med at finde en attraktiv bolig til en god pris og tæt på andre graduates. Hvis du vælger at flytte til Kalundborg Kommune, vil du også være sikret pasningsgaranti inden for en 1 måned. 

For skoleåret 2017 forventer vi at optage op til 60 kandidater på programmet. Vi har to ansøgningsfrister henholdsvis den 15. december 2016 og den 15. marts 2017. Hvis du søger tidligt, får du tidligt svar. Sidste år blev 2 ud af 3 optaget via 1. ansøgningsrunde.  Din optagelse er betinget af, at du får ansættelse på en skole. Det kan vi ikke garantere, men vi oplever stor efterspørgsel på de kandidater, vi udvælger.

Hvordan vil jeg blive modtaget af lærerne på skolen?  (til top)

Skolen kalder dig til samtale via åbne stillingsopslag og ansætter dig kun, hvis den vurderer, at du er den bedste kandidat til stillingen. Der er ikke 'reserveret' nogen særlig plads til dig. Du møder naturligvis dine kolleger med en ydmyghed og et ønske om at lære af deres erfaringer, så du kan bringe dine kompetencer i spil på en frugtbar måde. Vores graduates har oplevet at blive taget rigtig godt imod på skolerne som enhver anden ny kollega og som en del af fællesskabet.

 I foråret 2016 lavede vi en tilfredsundersøgelse blandt de skoler, vi samarbejder med. Den viste at 100 procent af skolelederne på vores partnerskoler ville anbefale en lærer gennem Teach First Danmark til andre skoler.

Forventer I at jeg kan det samme som en lærer fra seminariet? (til top)

Både ja og nej. Som Teach First Danmark graduate har du som oftest ikke den samme didaktiske og pædagogiske viden som nyuddannede lærere fra en professionshøjskole. Vi forventer heller ikke, at du er verdensmester fra dag ét. Men vi forventer, at du har stærke forudsætninger for blive en rigtig dygtig lærer og underviser med den rette støtte og efteruddannelse. Det screener vi for til vores optagelsesdage, og du bliver naturligvis kun ansat på en skole, hvis skolelederen mener, at du er den bedst egnede til jobbet.

“Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at blive lærere og gøre en forskel.”
— Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole

Do I need to be able to speak Danish?  (til top)

Yes you do. You need to have native or bilingual proficiency in both written and spoken Danish.


Fandt du ikke dit svar her?

Skriv til os på facebook eller via formularen nedenfor.  Du kan også ringe til Teach First Danmarks sekretariat

Navn *
Navn
..