En almennyttig forening

Teach First Danmark er en almennyttig (non-profit) forening.

Vi hjælper folkeskoler i udsatte boligområder med at tiltrække og uddanne højt kvalificerede lærere i samarbejde med professionshøjskolerne KP og Absalon. Det er skoler, som ofte har svært ved at finde kvalificerede og uddannede lærere, ikke mindst i STEM-fagene.

Lærerne fra Teach First Danmark er færdiguddannede universitetskandidater og i nogle tilfælde universitetsbachelorer, som følger et toårigt program hos Teach First Danmark.

Ansættelse, meritlæreruddannelse og mentor

Som led i programmet bliver man ansat på fuld tid i en folkeskole i et socialt udsat boligområde (Vi ser på skolernes socioøkonomiske reference) Sideløbende videreuddanner man sig til lærer via den ordinære meritlæreruddannelse (på KP og Absalon) og bliver støttet og vejledt af en meget erfaren lærer (lærerfaglig mentor) fra Teach First Danmark.

Indsatsen er i 2018-2020 blevet eksternt evalueret med meget positive resultater.

Bred støtte, men også modstand i forbindelse finanslovsforhandlinger 2021

I 2021 foreslog Radikale støtte til Teach First Danmark via finansloven med 18 mio. kr frem til 2024 (se udspillet, side 18). Der var bred opbakning til foreslaget blandt flere kommuner og store interesseorganisationer, heriblandt Dansk Metal, Dansk Industri, Danske Skolelelever og Københavns Kommune. Der var også argumenter imod støtte.
 
Vi mener, at langt de fleste af argumenterne imod støtte beror på misforståelser. For eksempel, at Teach First Danmark skulle være en forretning med profit for øje. Eller at vi skaber ulige adgang til læreruddannelsen ved at optage de bedst egnede kandidater på trods af, at det er skolerne, som ansætter kandidaterne til almindelige jobsamtaler via åbne stillingsopslag på lige fod med andre ansøgere.
 
Liste med misforståelser og forkerte påstande
Vi mener, at det er naturligt, at man forholder sig kritisk til et nyt initiativ og en ny organisation, Men vi ønsker også, at diskussionen skal tage afsæt i fakta.
 
Nedenfor har vi derfor lavet en liste med ukorrekte påstande og misforståelser om Teach First Danmarks formål, organisering og fremgangsmåde. De fleste af disse er blevet bragt i artikler i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2021 og kan læses her. Vores vedtægter kan læses her, og vores hidtige finansielle støtte fra fonde kan ses her. For mere information om økonomi og finansiering, så kontakt os.
 

Lige muligheder for alle børn i Danmark

Vi deltager gerne i debatten om, hvordan vi kan forebygge negativ social arv og skabe lige muligheder for børn i Danmark – og hvorfor dette er så vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund. Se også vores vision.

 

Misforståelser om 

Teach First Danmark

(Klik på + for at læse mere)

Nej. Vi er en NGO, som engagerer universitetsuddannede til at læse en ordinær meritlæreruddannelse på Københavns Professionshøjskole eller Professionshøjskolen Absalon. Det gør vi for at hjælpe folkeskoler i udsatte boligområder med at kunne rekruttere nok kvalificerede lærere, ikke mindst i STEM-fagene.

Det er skolerne, der ansætter lærerne via åbne stillingsopslag og professionshøjskolerne, der bestemmer, hvem der bliver optaget på deres meritlæreruddannelse.

I princippet ja. Men det gør de ikke i praksis. Den eksterne evaluering viser, at 9 ud af 10 ikke ville have valgt at blive lærer eller læse meritlæreruddannelsen uden om Teach First Danmark. Det er altså lærere, som skolerne ville være gået glip af, hvis Teach First Danmark ikke eksisterede.

Nej. Man kan også læse den ordinære meritlæreruddannelse uden om Teach First Danmark, og i begge tilfælde er det professionshøjskolerne, der bestemmer om man kan blive optaget på uddannelsen.

For at blive optaget i programmet skal man 1) optages på en offentligt udbudt meritlæreruddannelse af en professionshøjskole og 2) blive ansat af en skole via et åbent stillingsopslag. Hermed er det professionshøjskolerne og skolerne, som ultimativt bestemmer, hvem der kan blive lærer gennem Teach First Danmark.

Teach First Danmark bidrag er altså at engagere endnu flere til at læse professionshøjskolernes meritlæreruddannelse og blive lærere på udsatte skoler. Det gør vi gennem praktiske optagelsesprøver: Her møder vi en stor andel af ansøgerne, så det er deres egnethed; deres personlige historier, motivation og forskellighed, og ikke deres karakterer, der er i fokus.

For eksempel kan det være en kvalitet, at man selv har oplevet modstand i sit liv. Eller er mønsterbryder. For den erfaring kan man bruge som lærer.

Nej. Vi bidrager til at engagere flere til at læse en offentlig udbudt meritlæreruddannelse, så de kan blive lærere på folkeskoler i udsatte boligområder, der mangler dem. Det bør være personer, som er egnede og motiverede for det.

I modsætning til universitetsuddannelser, hvor der heller ikke er frit optag, bruger vi mange ressourcer på at møde ansøgerne og tale med dem. Hermed er det deres personlige historier; deres motivation og forskellighed, og ikke deres karakterer, der er i fokus. Det mener vi er mest fair og demokratisk – og bedst for de børn, de skal undervise.

For eksempel kan det være en kvalitet, at man selv har oplevet modstand i sit liv. Eller er mønsterbryder. For den erfaring kan man bruge som lærer.

Det er er vigtigt at understrege, at det i sidste ende er skolerne, der vurderer, om man er egnet til at blive lærer gennem Teach First Danmark. For det kræver at man:
1) får en ansættelse på en skole og
2) bliver optaget på en ordinær meritlæreruddannelse af en professionshøjskole

Nej. Det er alene skolerne, som bestemmer, hvem de vil kalde til jobsamtaler via åbne stillingsopslag. Og det er skolerne, som vurderer, hvem de mener er de kvalificerede ansøgere til stillingen. Der er ingen ‘reserverede’ jobsamtaler eller stillinger til ansøgere fra Teach First Danmark.

Nej. 9 ud af 10 lærere bliver på skolerne efter det toårige program og meritlæreruddannelsen. 85% af alle, som er blevet lærere via Teach First Danmark/KP/Absalon siden 2015, er fortsat lærere i folkeskolen i 2020.

Det er altså lærere, som bliver på skolerne og ifølge den eksterne evaluering ellers ikke ville finde vej til lærerjobbet.

Nej. Det er skolernes ansættelsesudvalg der bestemmer, hvem der er den bedst kvalificerede ansøger stillingen, som søges via åbne stillingsopslag. Der er altså ingen ‘reserverede’ jobsamtaler eller stillinger til ansøgere fra Teach First Danmark.

Vi hjælper skoler, som ofte har svært ved at finde uddannede lærere. Det er skoler, som til tider må ansætte vikarer lige ud af gymnasiet. Her er en universitetsuddannet lærer fra Teach First Danmark et stærkt alternativ. 

Nej. Teach First Danmark er en almennyttig non-profit forening, som tjener et formål: Som NGO engagerer vi civilsamfundet i at hjælpe folkeskoler i socialt udsatte boligområder, som har svært ved at finde kvalificerede lærere.

Se også vores vedtægter.

Nej. Teach First Danmark er ikke en uddannelse og afholder ingen uddannelse.

Vi er en almennyttig non-profit forening, der engagerer kvalificerede personer til at læse en ordinær meritlæreruddannelse på Københavns Professionshøjskole eller Professionshøjskolen Absalon. Det er professionshøjskolerne alene, der optager ansøgerne på deres meritlæreruddannelse.

Nej. Vi har siden vores opstart været finansieret af almennyttige fonde. De kan alle ses her:

Vi har siden 2015 modtaget 30.000 Euro fra DHL og 120.000 kr. fra IBM som en del af deres CSR-arbejde uden krav eller bindinger. Virksomheder har også stillet lokaler til rådighed pro-bono i forbindelse med optagelsesdage.

Nej. Vi ønsker som NGO at engagere flere lærere specifikt til folkeskoler i udsatte boligområder, som ofte har meget svært ved at finde kvalificerede lærere, ikke mindst i STEM-fagene. Vores ønske er, at den fireårige læreruddannelse bliver i stand til at tiltrække endnu dygtige unge i fremtiden. For det er der brug for.

Nej. Vi hjælper specifikt folkeskoler i udsatte boligområder med at finde flere kvalificerede lærere, ikke mindst i STEM-fagene. Det er skoler, som ofte har svært ved at finde uddannede lærere.

Således gennemføres 17 procent af undervisningen i folkeskolen i dag af ikke-læreruddannede, og alt for ofte af vikar-lærere lige ud af gymnasiet. Det rammer de mest udsatte børn hårdest.

Det er dette problem, vi bidrager til at løse som en del af civilsamfundet. Det undergraver ikke den fireårige læreruddannelse.

TFD-lærere er dyre, hvis man medregner, at de i forvejen har læst enten en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Til gengæld er de også 1) med til at sikre flere lærere af høj kvalitet til folkeskoler i udsatte områder, og 2) en effektiv løsning på et stor og akut problem på disse skoler med at finde kvalificerede lærere, ikke mindst i STEM-fagene.

På sigt er den samfundsøkonomiske regning langt større, hvis vi ikke sikrer nok dygtige lærere til de mest sårbare børn i folkeskolen. Det har negative samfundsøkonomiske konsekvenser, fordi det er børn, som risikerer ikke at få en ungdomsuddannelse og hermed også har større risiko for ikke at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Nej. TFD har fokus på at hjælpe folkeskoler i socialt udsatte boligområder, som ofte har svært ved at finde uddannede lærere. Det er vores klare fokus, og hvis skolerne kan ansætte kvalificerede læreruddannede, så gør de det.

I 2017 henvendte Aalborg Kommune sig til Teach First Danmark med et ønske om at Teach First Danmark skulle engagere et antal lærere til kommunen. Det gjorde vi. Trods lokal lærermangel var vi dog ikke opmærksomme på, at der i kommunen som helhed var arbejdsløse læreruddannede. Vi ophørte hurtigt samarbejdet med kommunen og har ikke været i Aalborg siden, da det var en fejl i forhold til vores formål og intention som forening.

Jo. Næsten alle lærere fra Teach First Danmark melder sig ind i DLF. Mange påtager sig også tillidshverv på skolerne som AMR og TR. De er og føler sig som en del af det kollegiale fællesskab på skolerne.

Vi ønsker ikke at presse nogen til noget, de ikke har lyst til.

Programmet er intensivt med sideløbende arbejde, læreruddannelse og sparring med en mentor, der hjælper læreren med at koble teori og praksis. Det er værd at være opmærksom på, at flere søger programmet på grund af dette og ikke på trods af dette.

For ikke at presse nogen unødigt har vi fra 2020 tilpasset programmet, så man ikke læser en fuld meritlæreruddannelse i løbet af programmets to år, men kan gøre det over flere år. Logikken er her, at næsten alle fortsætter som lærere i flere år efter programmet og derfor også kan færdiggøre meritlæreruddannelsen efter programmet.

Ifølge den eksterne evaluering er lærere fra Teach First Danmark ikke dårligere end nyuddannede lærere på nogen lærerfaglige parametre. De bidrager ifølge alle skolelederne til at “styrke elevernes læring og trivsel”, og de supplerer de professionsuddannede lærere på en række faglige områder, som giver skolerne flere tangenter at spille på til fordel for eleverne, siger skolelederne.

Penge til Teach First Danmark er specifikt midler til at sikre flere lærere til folkeskoler i socialt udsatte områder, hvor det er svært for skolerne at rekruttere læreruddannede, ikke mindst i STEM-fagene.

Det er lærere, som bliver på skolerne, og som ifølge den eksterne evaluering ellers ikke ville have fundet vej til lærerjobbet.

Det er altså midler, der sikrer flere kvalificerede lærere til skolerne her og nu, mens det tager fire år eller mere at uddannede lærere via den fireårige læreruddannelse.

Nej, desværre. Man får ikke flere lærere af at efteruddanne lærere.

Penge til Teach First Danmark er specifikt midler til at sikre flere lærere til folkeskoler i socialt udsatte områder, hvor skolerne ofte har svært ved at rekruttere læreruddannede, ikke mindst i STEM-fagene. Det er lærere, som bliver på skolerne og ifølge den eksterne evaluering ellers ikke ville finde vej til lærerjobbet.

Det er altså midler, der sikrer flere kvalificerede lærere til skolerne her og nu, mens det tager fire år eller mere at uddanne lærere via den fireårige læreruddannelse.

Nej. Det er professionshøjskolerne, som uddanner lærerne fra Teach First Danmark via deres eksisterende ordinære meritlæreruddannelse og som modtager penge fra skolerne eller kommunen for denne uddannelse.

Ifølge den eksterne evaluering formår Teach First Danmark at engagere kandidater, som er specifikt motiverede for at arbejde på skoler i socialt udsatte boligområder, fordi de specifikt ønsker at arbejde på de skoler, hvor de kan bidrage til at gøre den største forskel. Mange kommer fra andre job, og det er kendetegnende for dem, at de ofte har andre jobmuligheder, ofte mere velbetalte, men brænder for at blive lærere på de skoler, hvor behovet er størst.

Nej, omvendt. I vores engagement af lærerne lægger vi stor vægt på et langsigtet ønske om at arbejde for at skabe lige uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i Danmark. Det er denne vision, man ønsker at blive en del af, hvis man søger Teach First Danmark.

Nej. Vi er en uafhængig almennyttig non-profit forening med vedtægter, der er blevet til i dialog med danske myndigheder og aktører på skoleområdet.

Som NGO er Teach First Danmark forankret i en dansk-pædagogisk læringstradition. Vi samarbejder med det globale non-profit netværk Teach For All, som inkluderer 58 medlemslande, der på verdensplan arbejder for lige uddannelsesmuligheder for børn i deres respektive nationale kontekster.

Load More