Evaluering 2.

Programmet og indsatsen på skolerne

Evaluering 2.

Programmet og TF-lærernes indsats på skolerne


Hovedkonklusioner

 

Teach First-lærerne styrker elevernes faglighed og trivsel


 • 97 pct. af skolelederne oplever, at TF-lærere styrker elevernes faglighed og 85 pct. oplever, at de styrker elevernes trivsel.
 • 89 pct. af TF-lærere er tilfredse med deres egen indsats og oplever især at have en positiv indflydelse på elevernes trivsel.
 • Teach First Danmarks lærerfaglige mentorer vurderer, at TF-lærere ligger over gennemsnittet i forhold til klasseledelse, relationsdannelse og elev-engagement og gennemsnitligt i forhold til læringsledelse. Der ses en lille tendens til, at graduates udvikler sig på samtlige indikatorer i løbet af programmet.

   

Er interesserede i eleverne og tror på dem


 • 70 pct. af eleverne oplever, at TF-lærere er gode til at skabe relationer til dem og sikre, at de har lært noget, og 70 pct. af eleverne oplever at lærerne har høje forventninger til dem.
 • 82 pct. af TF-lærere oplever selv, at de styrker deres elevers læringsparathed og motivation og har givet eleverne en større tro på deres faglige formåen.
 • 46 pct. af TF-lærere oplever at tale alle deres elever op over for andre lærere.

   

Udvikler lærer- og ledelseskompetencer gennem programmet


 • 44 pct. af TF-lærere oplever, at de har udviklet ledelseskompetencer efter programmets 1. år, og det tal stiger til 78 pct. efter programmets 2. år.
 • 93 pct. af TF-lærere oplever, at programmet udvikler deres lærerkompetencer.

Før lavede vi kun opgaver i bogen hele tiden. Nu bruger vi meget de ting som hun har med, et hjul, en lampe og andre ting. Jeg synes, jeg er blevet bedre til matematik af at gøre det på den måde […] Når vi laver de her aktiviteter, forstår jeg det bedre. 

– Interview med elev, evaluering 2

De skoler, der har mange graduates siger, at det faglige niveau løftes. Ikke nødvendigvis det fag-faglige, men de har en anderledes tilgang. En Pippi-Langstrømpe-tilgang. De puster liv i ting. De siger: ”Hvorfor skulle jeg ikke kunne det”.

– Interview med kommunalleder, evaluering 2

 

Teach First-lærerne ofte bedre til at arbejde strategisk og fagligt end nyuddannede lærere


 • 53 pct. af skolelederne vurderer, at TF-lærere er overvejende bedre eller meget bedre til at arbejde strategisk og fagligt, end andre nyuddannede lærere.
 • 0 pct. af de adspurgte skoleledere vurderer, at TF-lærere er dårligere end nyuddannede lærere målt på nogen lærerfaglige parametre.


Teach First-lærerne bidrager til at forbedre undervisningskulturen på hele skolen


 • 66 pct. af skolelederne siger, at TF-lærere bidrager til en forbedring af undervisningskulturen på hele skolen. Kun 3 pct. af skolelederne er ikke enige i dette.
 • 88 pct. af Teach First-lærere er selv tilfredse med deres samarbejde med kolleger og ledelse.


Mentorerne giver Teach First-lærerne brugbare redskaber


 • 86 pct. af TF-lærere oplever, at deres lærerfaglige mentorer giver dem konkrete redskaber, som de kan bruge i deres undervisning.
 • Mentorordningen og vekselvirkningen mellem arbejde og uddannelse er de to vigtigste dele af programmet ifølge både skoleledere og TF-lærere.

   

Teach First-lærerne engagerer sig ekstraordinært på skolerne ud over rollen som lærere


Det er ifølge evalueringen et bemærkelsesværdigt træk ved TF-lærerne, at de i høj grad engagerer sig på deres skoler ud over deres rolle som lærere, da dette normalt ikke er noget, der forventes af nyuddannede lærere. Flere arbejder som teamkoordinatorer, vejledere, medlemmer af skolebestyrelsen m.m. Særligt TF-lærerne i programmets 2. år igangsætter nye initiativer på skolerne.

  • 56 pct. af skolelederne oplever, at TF-lærere sætter gang i nye tiltag på skolen.
  • 54 pct. af TFt-lærere har arrangeret aktiviteter med virksomheder.
  • 24 pct. har været på forældrebesøg.


9 ud af 10 gennemfører programmet


  • 9 ud af 10 har gennemført det toårige program på de første to årgange, som blev optaget i 2015 og 2016.

Teach First Danmark er ved at etablere et stærkt alumnenetværk


Evalueringen finder tegn på, at Teach First Danmark og alumner har etableret et stærkt alumnenetværk blandt graduates, som har gennemført programmet og som fortsat er motiveret for at arbejde for Teach First Danmarks vision:

  • 77 pct. af TF-lærere oplever, at de i programmet bidrager til at fremme Teach First Danmarks vision.
  • 82 pct. af alumner oplever, at de efter programmet bidrager til at fremme Teach First Danmarks vision.
  • 81 pct. af alumner planlægger en langsigtet karriere, hvor de arbejder for at forbedre børns muligheder.
  • 88 pct. af alumner har samarbejdet med en anden alumne om at øge Teach First Danmarks kollektive indflydelse.
  • 87 pct. af TF-lærere oplever, at fællesskabet er med til at fastholde dem i programmet.
  • 79 pct. af TF-lærere deltager aktivt i sociale arrangementer.
  • 82 pct. af alumner har inden for det seneste år mindst én gang om måneden været i kontakt med en anden alumne, en TF-lærer i programmet eller en ansat fra Teach First Danmark.

    Opmærksomhedspunkter i evaluering 2

Evalueringen gør opmærksom på følgende punkter, som Teach First Danmark bør have fokus på at udvikle:

 • TF-lærere påpeger, at det faglige niveau på meritlæreruddannelsen er for lavt. Derudover er der svag koordination mellem Teach First Danmark og udbyderne af meritlæreruddannelsen, hvilket sætter graduates under pres i særligt perioder med eksamener og praktik. 


 • Kombinationen af fuldtidsarbejde og meritlæreruddannelse indebærer en stor arbejdsbelastning, der sætter graduates under pres. Det kan begrænse deres deltagelse i og udbytte af programmets øvrige dele, herunder sociale aktiviteter og workshops med fokus på læring og ledelse hos Teach First Danmark. 


 • Teach First Danmark skal blive bedre til at kommunikere de dele af programmet til skoleledelsen, der rækker udover meritlæreruddannelsen og arbejdet på skolen. Det manglende kendskab til blandt andet sommerakademiet, workshops og visions- og læringscirkler får skolelederne til at stille spørgsmålstegn ved disse dele.


 • Teach First Danmark kan blive bedre til at indgå kommunale aftaler, der kan medvirke til at gøre det billigere for dem at have TF-lærere ansat.


 • Teach First Danmark kan kommunikere tydeligere, hvordan man udvikler sine ledelseskompetencer i programmet. 78 pct af TF-lærere på 2. år svarer, at programmet har udviklet deres ledelseskompetencer, er det ikke tydeligt for dem alle, hvordan denne udvikling har fundet sted.

Naviger til:

Evaluering 1
Rekruttering og udvælgelse til optagelsesprøver


Evaluering 3
Alumnenetværket og alumners karriereveje


RESULTATOVERSIGT
Oversigt over alle resultater