EksternE evalueringER

Billede: Sophia | Årgang 2016
Cand. polyt. og læreruddannet via Teach First og KP.
Modtager af Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris i 2021

EksternE evalueringER 2018-2021 

 

 

Billede: Sophia | Årgang 2016
cand. polyt. og læreruddannet via Teach First og KP. Modtager af Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris i 2021

''Højt lærerfagligt niveau og gode kolleger''

Se tidligere evalueringsresultater 2018-2020:

Rekruttering og udvælgelse

Læs hele evaluering 1

OPSUMMERING:

 • 72 pct. af ansøgere har en kandidatuddannelse fra universitetet.
 • Karaktergennemsnittet på kandidatuddannelsen er 8,5 for alle ansøgere i 2018.
 • 80 pct. har et snit fra gymnasiet på 7 eller derover (tallet er 39 pct. på landsplan).
 • 13 pct. har et snit fra gymnasiet på 10 eller derover (tallet 9 pct. på landsplan).
 • 76 pct. har allerede en eller anden form for undervisningserfaring.
 • 92 pct. af ansøgerne fra 2015 og 2016 havde tidligere arbejdet med børn og unge, heraf 60 pct. som frivillige.
 • De bedst egnede optages via praktiske optagelsesprøver med fokus på bl.a. relationskompetencer, motivation og faglighed i forhold til at kunne styrke elevernes læring og trivsel.
 • Karaktergennemsnittet på kandidatuddannelsen er 9,4 for optagne graduates i 2018
 • Skoleledere interviewet af VIA oplever, at Teach First Danmarks rekruttering er værdiskabende.
 • Skolelederne vurderer, at de ansatte graduates er motiverede og har de rette kompetencer i forhold til at undervise.
 • Teach First Danmark tiltrækker lærerkræfter, som ikke ellers finder vej til folkeskolen, Blot 9 pct. af ansøgere, som inviteres til optagelsesprøver, angiver at folkeskolen for dem er et oplagt og attraktivt karrierevalg inden for deres felt uden om Teach First Danmark.
 • Ca. 24 pct. af universitetsuddannede og studerende i målgruppen mellem 24-34 år kender til Teach First Danmark, hvoraf 75 pct. svarer, at der er 50 pct. sandsynlighed eller mere for, at de vil søge programmet (Kilde: Epinion).
 • 76 pct. af de ansøgere, som inviteres til optagelsesprøver angiver, at Teach First Danmark er lige så attraktivt som de mest attraktive arbejdspladser inden for deres felt.

Tydeligere forventningsafstemning med skoler og kommuner


Teach First Danmark bør overveje en tydeligere forventningsafstemning i dialogen med skoler og kommuner. Dette skal afstemme på den side Teach First Danmarks Danmarks målsætning om at uddanne lærere til folkeskolen, som på sigt også kan arbejde med Teach First Danmarks vision uden for folkeskolen, og på den anden side skolernes og kommunernes ønske om at ansætte dygtige lærere, der vil blive i deres stillinger gennem flere år.

Erfaringen blandt skolelederne

Læs hele evaluering 2

OPSUMMERING:

 • 97 pct. af skolelederne oplever, at TF-lærere styrker elevernes faglighed og 85 pct. oplever, at de styrker elevernes trivsel.
 • 89 pct. af TF-lærere er tilfredse med deres egen indsats og oplever især at have en positiv indflydelse på elevernes trivsel.
 • Teach First Danmarks lærerfaglige mentorer vurderer, at TF-lærere ligger over gennemsnittet i forhold til klasseledelse, relationsdannelse og elev-engagement og gennemsnitligt i forhold til læringsledelse. Der ses en lille tendens til, at graduates udvikler sig på samtlige indikatorer i løbet af programmet.
 • 70 pct. af eleverne oplever, at TF-lærere er gode til at skabe relationer til dem og sikre, at de har lært noget, og 70 pct. af eleverne oplever at lærerne har høje forventninger til dem.
 • 82 pct. af TF-lærere oplever selv, at de styrker deres elevers læringsparathed og motivation og har givet eleverne en større tro på deres faglige formåen.
 • 46 pct. af TF-lærere oplever at tale alle deres elever op over for andre lærere.
 • 44 pct. af TF-lærere oplever, at de har udviklet ledelseskompetencer efter programmets 1. år, og det tal stiger til 78 pct. efter programmets 2. år.
 • 93 pct. af TF-lærere oplever, at programmet udvikler deres lærerkompetencer.
 • 53 pct. af skolelederne vurderer, at TF-lærere er overvejende bedre eller meget bedre til at arbejde strategisk og fagligt, end andre nyuddannede lærere.
 • 0 pct. af de adspurgte skoleledere vurderer, at TF-lærere er dårligere end nyuddannede lærere målt på nogen lærerfaglige parametre.
 • 66 pct. af skolelederne siger, at TF-lærere bidrager til en forbedring af undervisningskulturen på hele skolen. Kun 3 pct. af skolelederne er ikke enige i dette.
 • 88 pct. af Teach First-lærere er selv tilfredse med deres samarbejde med kolleger og ledelse.
 • 86 pct. af TF-lærere oplever, at deres lærerfaglige mentorer giver dem konkrete redskaber, som de kan bruge i deres undervisning.
 • Mentorordningen og vekselvirkningen mellem arbejde og uddannelse er de to vigtigste dele af programmet ifølge både skoleledere og TF-lærere.

> Læs mere om mentorordningen

Det er ifølge evalueringen et bemærkelsesværdigt træk ved TF-lærerne, at de i høj grad engagerer sig på deres skoler ud over deres rolle som lærere, da dette normalt ikke er noget, der forventes af nyuddannede lærere. Flere arbejder som teamkoordinatorer, vejledere, medlemmer af skolebestyrelsen m.m. Særligt TF-lærerne i programmets 2. år igangsætter nye initiativer på skolerne.

 • 56 pct. af skolelederne oplever, at TF-lærere sætter gang i nye tiltag på skolen.
 • 54 pct. af TFt-lærere har arrangeret aktiviteter med virksomheder.
 • 24 pct. har været på forældrebesøg.
 • 9 ud af 10 har gennemført det toårige program på de første to årgange, som blev optaget i 2015 og 2016.

Evalueringen finder tegn på, at Teach First Danmark og alumner har etableret et stærkt alumnenetværk blandt graduates, som har gennemført programmet og som fortsat er motiveret for at arbejde for Teach First Danmarks vision:

77 pct. af TF-lærere oplever, at de i programmet bidrager til at fremme Teach First Danmarks vision.

 • 82 pct. af alumner oplever, at de efter programmet bidrager til at fremme Teach First Danmarks vision.
 • 81 pct. af alumner planlægger en langsigtet karriere, hvor de arbejder for at forbedre børns muligheder.
 • 88 pct. af alumner har samarbejdet med en anden alumne om at øge Teach First Danmarks kollektive indflydelse.
 • 87 pct. af TF-lærere oplever, at fællesskabet er med til at fastholde dem i programmet.
 • 79 pct. af TF-lærere deltager aktivt i sociale arrangementer.
 • 82 pct. af alumner har inden for det seneste år mindst én gang om måneden været i kontakt med en anden alumne, en TF-lærer i programmet eller en ansat fra Teach First Danmark.

 

Evalueringen gør opmærksom på følgende punkter, som Teach First Danmark bør have fokus på at udvikle:

 • TF-lærere oplever, at det faglige niveau på meritlæreruddannelsen er for lavt. Derudover er der svag koordination mellem Teach First Danmark og udbyderne af meritlæreruddannelsen, hvilket sætter graduates under pres i særligt perioder med eksamener og praktik.

 • Kombinationen af fuldtidsarbejde og meritlæreruddannelse indebærer en stor arbejdsbelastning, der sætter graduates under pres. Det kan begrænse deres deltagelse i og udbytte af programmets øvrige dele, herunder sociale aktiviteter og workshops med fokus på læring og ledelse hos Teach First Danmark.

 • Teach First Danmark skal blive bedre til at kommunikere de dele af programmet til skoleledelsen, der rækker udover meritlæreruddannelsen og arbejdet på skolen. Skoleledernes manglende kendskab til blandt andet sommerakademiet, workshops og visions- og læringscirkler får dem til at stille spørgsmålstegn ved disse dele.

 • Teach First Danmark kan blive bedre til at indgå kommunale aftaler, der kan medvirke til at gøre det billigere for dem at have TF-lærere ansat.

 • Teach First Danmark kan kommunikere tydeligere, hvordan man udvikler sine ledelseskompetencer i programmet. 78 pct af TF-lærere på 2. år svarer, at programmet har udviklet deres ledelseskompetencer, men det er ikke tydeligt for dem alle, hvordan denne udvikling har fundet sted.

Netværket og karriereveje

Læs hele evaluering 3

OPSUMMERING:

Alumnerne besidder en ”dobbelt faglighed”, som bidrager til positive forandringer på skolerne. 
Skolelederne siger i interviews, at de oplever, at alumnerne skaber værdi for skolerne og at det primært udspringer af deres ”dobbelte faglighed” (se visualisering nedenfor). De opleves som dygtige undervisere med fokus på kerneopgaven, men også som yderst engagerede i skolernes organisatoriske arbejde.

Skolelederne fremhæver bl.a. at:

 • Alumnerne er ”sultne efter ansvar”: Skolelederne oplever, at alumnerne opsøger ansvarsområder og gerne påtager sig ansvar for forskellige projekter på skolerne; alt fra arbejdsmiljø til interne kurser mv.
 • Alumnerne har en anden faglig baggrund end de fleste nyuddannede lærere og kommer derfor med et nyt blik på både skolens organisatoriske arbejde og lærergerningen.
 • Alumnerne brænder for at gøre en forskel og er meget ambitiøse i relationen til eleverne og på elevernes vegne. Alumnerne er dermed også med til at skabe høje og positive forventninger til alle elever, uanset deres baggrund.

Den eksterne evaluering finder flere tegn på, at alumner har udviklet sig som forandringsagenter i løbet af det toårige program:

 • 85 pct. af alumner oplever, at de gennem programmet har udviklet kompetencer, som der er brug for, til at forbedre mulighederne og livskvaliteten for børn i udsatte områder i Danmark.
 • Alumner siger, at programmet har givet dem en praktisk forståelse for, hvordan de kan forbedre mulighederne for børn i udsatte områder i Danmark. Dette fremhæves som særlig vigtigt blandt de alumner, der ikke længere arbejder i folkeskolen, men som arbejder på andre områder, hvor de kan bidrage til Teach First Danmarks vision.
 • Et flertal af alumner planlægger en langsigtet karriere, hvor de arbejder for at forbedre mulighederne for udsatte børn og unge i Danmark.
 • 33 pct. af alumner på tværs af årgange ønsker at arbejde som skoleledere.

90 pct af alumner fra årgang 2015, 2016 og 2017 underviser fortsat i folkeskolen. Blandt de alumner, som ikke længere er folkeskolelærere, arbejder 60 pct. på andre områder, hvor de kan bidrage til Teach First Danmarks vision.

Blandt de, som ikke længere underviser i folkeskolen, arbejder 60 pct. på andre områder, hvor de kan bidrage til Teach First Danmarks vision. Dette harmonerer med målsætningen om, at mindst 50 pct. af alumner, der ikke fortsætter som lærere efter programmet, arbejder på andre områder, som understøtter Teach First Danmarks vision.

Alumnerne føler sig som en del af et større fællesskab, der arbejder for at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

 • 74 pct. er enige eller meget enige heri
 • 71 pct. mener, at de selv bidrager effektivt til arbejdet

For nogle alumner er det tydeligt, at de bidrager gennem deres arbejde som lærere på en folkeskole i et udsat område, mens andre oplever, at deres bidrag er mere abstrakt og løsrevet fra deres daglige arbejde.

Flere alumner giver udtryk for, at alumnenetværket er et socialt fællesskab, der skaber stærke relationer og venskaber.

 • 68 pct af alumner på tværs af årgange deltager i de sociale arrangementer hos Teach First Danmark. Det er med til at styrke fællesskabet, siger alumnerne.

Øget fokus på at inkludere alle årgange i alumnenetværket


Langt de fleste alumner føler sig som en del af et stærkt alumnenetværk. Samtidig er der på tværs af årgange en oplevelse af, at netværket er domineret af én meget aktiv årgang 2015 og derfor ikke appellerer lige meget til alle årgange. Hos Teach First har man fokus på dette og har ansat en alumne-ansvarlig til at adressere det.

Øget fokus på, hvordan nye erfaringer og kompetencer også kan bruges uden for folkeskolen


85 pct. af årgang 2015, 2016 og 2017 oplever, at de udvikler relevante kompetencer til at spille en værdifuld rolle i Teach First Danmarks vision. Flere alumner pointerer imidlertid, at det ikke er tydeligt nok for dem, hvordan disse kompetencer skal og kan bruges uden for Teach First. Alumner ønsker derfor hjælp til at formidle deres kompetencer og hvordan de kan bruge dem.