FAQ

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en almennyttig (non-profit) organisation stiftet i 2013. Vi samarbejder med folkeskoler, kommuner, fonde, professionshøjskoler og myndigheder for at give alle børn i Danmark muligheden for at få en god skolegang og en uddannelse – uanset social baggrund. I dag går hver sjette ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse. Ca. 20 pct. af 25 årige har hverken job eller uddannelse ud over grundskolen. Når vi ser på unge, som selv har forældre uden en ungdomsuddannelse, er tallet hele 40 pct. Det har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Men det er et problem, der kan løses. En del af løsningen er flere dygtige og dedikerede lærere på de skoler, hvor børnene har allermest brug for dem. Samtidig er det værdifuldt med iværksættere, beslutningstagere og brobyggere på uddannelsesområdet, som selv har været lærere i folkeskolen og derfor fra tæt hold kender eleverne og hverdagen på en folkeskole. Programmet er en mulighed for at bidrage til at skabe en fremtid med muligheder for alle børn i Danmark, uanset social baggrund. Det starter i folkeskolen! Læs også om Teach First Danmarks formål og vision

Programmet

Den del af programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er ECTS-akkrediteret. For at være færdiguddannet meritlærer skal du gennemføre 150 ECTS.

Du kan i nogle tilfælde få overført merit fra programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en individuel vurdering. Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for om du kan blive optaget i programmet.

Teach Firsts graduate-program følger dig de første to år af meritlæreruddannelsen. Det sidste år færdiggør du på egen hånd, men med et stort netværk af andre alumner som support.

Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for om du kan blive optaget i programmet.

I perioden 2018-2020 har VIA UC og analysefirmaet Moos-Bjerre lavet en tredelt ekstern evaluering af Teach First Danmark. Evalueringen har set nærmere på kvaliteten og effekten af Teach First Danmarks arbejde. Den viser bl.a. andet Teach First Danmark optager højt kvalificerede kandidater med et stort potentiale til at blive dygtige lærere, og at skolelederne er meget glade for de kandidater, de har ansat.

Flere studier viser, at lignende programmer i andre lande er med til at løfte hele klasser og skoler. Find en oversigt over forskning og evalueringer på tværs af lande på Teach For Alls hjemmeside. Du kan også læse en artikel af The Economist High-fliers in the classroom om lignende programmers effekt i andre lande.

Som graduate kommer du ikke til at læse om ledelse. Du får ikke et ledelseskursus med et pensum. I stedet vil du opleve, at du udvikler dig som leder i praksis, når du skal træffe svære beslutninger, håndtere et stort ansvar, kommunikere klart og motivere andre. Efter programmets to år er ‘beviset’ på din udvikling ikke et kursusbevis, men den forskel, du har gjort for dine elever.

Den udvikling får du hjælp til. Du vil løbende sparre med andre graduates og med din personlige mentor. Det vil du gøre med afsæt i din hverdag og dine udfordringer på skolen. Din mentor vil også være din faste sparringspartner gennem hele programmet. 

Kreativ, respektfuld og tilpasset kommunikation 

I din hverdag på skolen vil du meget hurtigt få brug for vigtige kommunikationsværktøjer, som din mentor vil sparre med dig om. Alt efter om du snakker med en frustreret elev, en bekymret forælder, en gruppe trætte teenagere, en travl teammakker eller en ny vikar, skal du formidle forskelligt. Du vil stå i situationer, som både kræver personlig gennemslagskraft, kreativitet og indlevelse. De erfaringer vil du vokse med, og de vil både gøre dig til en dygtigere underviser og udvikle dine kompetencer til at motivere, organisere, skabe engagement og resultater sammen med andre.

Evnen til at inspirere og se potentialet i andre

I din hverdag på skolen skal du kunne give målrettet feedback. Den skal være let at forstå for dine elever og give dem lyst til at lytte til dig. For nogle elever vil det være vigtigt, at du løbende italesætter deres styrker, så de også selv ser, hvad de er gode til. For andre elever er vigtigt at få hjælp til at indgå positivt i klassens fællesskab. I den sammenhæng er det din lederrolle at være undersøgende og ambitiøs i forhold til at se andres menneskers potentialer og få dem til at vokse. 

Social intelligens, relationskompetencer og strategisk planlægning 

I din hverdag på skolen sætter du dig måske for, at din 8. klasse skal spare op til en udlandstur. Eller måske vil du lave en engelsk teaterforestilling med din 5. klasse? Med på turen har du måske både en dreng, der slås med sociale udfordringer derhjemme og en pige, der er ved at blive udredt for ADHD. I den situation skal du tænke strategisk og lave en plan, der sikrer en god gruppedynamik og tager højde for dit kendskab til de enkelte elever. Det kræver stærke personlige og sociale kompetencer, som du dels vil have med dig ind i programmet, men som du i høj grad også vil udvikle i løbet af programmet.  

Prioritering, overblik og vilje til udvikling 

I din hverdag på skolen vil have mange bolde i luften – rigtig mange. Du vil blive tvunget til at prioritere din tid benhårdt, lære at bevare overblikket og konstant navigere i nye og ukendte situationer. Du kommer helt sikkert til at begå fejl, og det er OK. Det vigtigste er, at du er indstillet på at lære af dine fejl og har et ønske om at udvikle dig. En god leder vil vide, at dette ikke bare er noget, man gør for sin egen skyld. Det er også en måde at passe på de mennesker, man har ansvaret for. 

En god skolegang er det mest effektive middel til at bryde negativ social arv, og dygtige undervisere er (næst efter ens forældre) den vigtigste faktor for en god skolegang.

Som graduate vil du komme til at undervise nogle af de elever, som har det sværest i skolen. Du vil kunne gøre en forskel tæt på den enkelte elever.

Samtidig vil programmet vil give dig viden, indsigt og netværk til at arbejde på uddannelsesområdet og med børns muligheder i Danmark på flere niveauer. Du kan læse mere om dette i Teach First Danmarks vision.

Ja, det er det. Du vil blive udfordret på din person og din faglighed. Du vil komme ud i svære situationer, som du ikke tidligere har stået i og som kræver, at du kan bevare overblikket og kender dig selv godt. Programmet kræver derfor, at du er robust, har selvindsigt og er indstillet på at arbejde med dine mål og udfordringer i dialog med din lærerfaglige mentor fra Teach First Danmark.

Det er samtidig et tidskrævende program, som kræver, at du kan tilrettelægge din tid effektivt og trives med at have gang i mange ting. Udover dit fuldtidsarbejde på en skole følger du sideløbende en meritlæreruddannelse med undervisning typisk to aftener om ugen fra kl 17 til 20 på en professionshøjskole enten fysisk eller online. Dertil kommer læsning af pensum, opgaver og eksamener samt deltagelse i workshops 2-3 årligt hos Teach First Danmark med de andre graduates.

Derfor skal du være indstillet på, at en almindelig arbejdsuge vil være i nærheden af 50 timer ugentligt.

Teach First Danmarks toårige program er intensiv on-the-job training og sideløbende uddannelse.

Sommer- eller vinterakademi før programstart
Forud for skolestart enten sommer eller vinter skal du afse tid til at gennemføre vores sommer- eller vinterakademi. Sommerakademiet varer 3 uger og ligger i slut juni/start juli, mens vinterakademiet varer 4 dage og ligger i oktober måned. Du skal deltage i det akademi, der svarer til din optagelse, så sommeroptag deltager i sommerakademiet og vinteroptaget i vinterakademiet.
På akademiet bliver du rustet med intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og klasserumsledelse. Både sommer- og vinterakademiet afsluttes med, at du underviser udsatte børn på en af Lær for Livets læringscamps i overnatning på campen. Akademiet er en obligatorisk del af programmet for det optag, du følger, så sommerakademi er obligatorisk, hvis du optages til sommerstart, og vinterakademiet er obligatorisk for vinterstart.

Program
Du bliver ansat på en folkeskole, og som oftest på fuld tid. I nogle tilfælde slår skolerne deltidsstillinger op. Men de fleste stillinger er på fuld tid. Du får tilknyttet en personlig lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark, som du kan sparre med og som giver dig observationsbaseret feedback på din undervisning ude på skolen. Samtidig læser du en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse med undervisning to aftener om ugen enten fysisk eller online og deltager løbende i faglige og sociale netværksaktiviteter med andre graduates hos Teach First Danmark. Det vil gøre dig dygtigere til at undervise, løse problemer og drive forandring i udfordrende miljøer. 

Om din mentor
Ved programstart får du tildelt en lærerfaglig mentor, som er en rutineret folkeskolelærer med stor erfaring i at undervise, observere og give feedback. Din mentor vil hjælpe dig med dine professionelle udfordringer. Mentorordningen er en obligatorisk del af programmet og er med til at sikre kvaliteten af dit udviklingsforløb. Din mentor benytter to observations- og evalueringsmetoder til at give dig feedback: CLASS og Tripod Students Survey.

Det første år kan du forvente omkring 6-7 besøg fra din mentor på din skole, hvor din mentor observerer din undervisning og efterfølgende giver dig konkret og konstruktiv feedback og sparring. I det andet år vil der være færre fysiske besøg fra din mentor. Du kan altid ringe eller skrive til din mentor, hvis du har brug for det.

Sommerakademiet starter medio juni hvert år og varer cirka 3 uger med program alle hverdage fra kl. 9-17 samt en eller to weekender.

Vinterakademiet foregår i oktober måned og varer 4 dage fra kl. 9-17. 

Akademiet er intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og klasserumsledelse, som skal ruste dig forud for skolestart. Herudover spiller det sociale en stor rolle og skaber et stærkt sammenhold. Du kan ikke forvente at kunne passe et arbejde eller se til andre større aktiviteter under akademiet.

Bemærk, at akademierne er obligatorisk for det optag, du følger, så sommerakademi er obligatorisk, hvis du optages til sommerstart, og vinterakademiet er obligatorisk for vinterstart.

Som graduate er du månedslønnet af din skole efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen for nye lærere er ca. 32.000 kr. per måned inkl. faste tillæg + 17,3 pct. i pension + 1,38 pct. i fritvalgstillæg, som du selv vælger, om du vil have som løn eller pension. Dertil kommer eventuelle lokale løntillæg, som afhænger af overenskomsten i den enkelte kommune.  Læs mere her.

Du modtager ikke løn under sommerakademiet, som varer 3 uger.

Karriereperspektivet

Ja, det kan du – og det håber vi, at du får lyst til. For det tager ofte mere end to år at blive en rigtig dygtig lærer.

Når du starter på en skole er det ikke en tidsbegrænset ansættelse. Din kontrakt med din skole ophører kun, hvis du eller din skole ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. 

Som en del af programmet læser du i de første to år op til 90 ECTS-point af en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Typisk får du meritoverført 20-30 ECTS-point fra din videregående uddannelse. Det betyder, at du nemt vil kunne færdiggøre de resterende 30-40 ECTS efter programmets to år og blive uddannet lærer. 

Som uddannet lærer har du altid mulighed for at vende tilbage og undervise i folkeskolen.

Det første hold blev optaget i 2015 og siden har over 300 gennemført programmet. Heraf vælger hovedparten at fortsætte med at undervise i folkeskolen. Enten på den samme skole eller en ny skole. Fem år efter programstart arbejder cirka 75 pct. stadig i folkeskolen som lærere eller afdelingsledere. Resten arbejder fx i embedsværket, i uddannelsessystemet, i politik, interesseorganisationer, NGO’er eller med at udvikle undervisningsmaterialer.

Vi synes det er positivt, at mange får lyst til at fortsætte i deres stillinger på skolerne. Samtidig forventer vi, at stadig flere alumner også vil bidrage til at skabe muligheder for børn og unge i Danmark andre steder på skoleområdet, i uddannelsessystemet og som iværksættere inden for uddannelse og læring. Dette harmonerer med erfaringer fra Teach First i England. Her viser en Deloitte-analyse, at kandidater fra Teach First i England forfremmes tre gange så hyppigt.

Optagelse

Dine karakterer er blot en del af det samlede billede, når vi ser på i din ansøgning. Måske har du topkarakterer, men det er ikke væsentligt, hvis du ikke samtidig har været aktiv på andre fronter og er god til at formidle din viden, samarbejde og motivere andre. Omvendt kan lave karakterer nemt opvejes af andre resultater gennem job, sport, frivilligt arbejde og ikke mindst en god og motiveret ansøgning.

Til vores optagelsesprøver får vi blik for dine forskellige faglige og personlige kompetencer. Læs mere om hvilke kompetencer vi kigger efter.

Vi optager i gennemsnit 10-15 procent ansøgerne til programmet på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Siden 2015 har vi optaget over 350 graduates blandt flere end 3000 ansøgere.

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de mest motiverede og bedst kvalificerede kandidater. 

Vi inviterer derfor en stor andel af ansøgere til optagelsesprøver. Vi mener, at det er den mest fair fremgangsmåde. På den måde har vi fokus på den enkeltes motivation og kompetencer, frem for blot karakterer.

Læs mere om vores ansøgningsproces her.

Du kan søge programmet, hvis du som minimum har afsluttet en bachelor eller en professionsbachelor. Vi optager graduates med baggrund fra både de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser. Du skal kunne tale og skrive flydende dansk.

Der kan gives dispensation fra kravet om en bacheloruddannelse. Det vil bero på en individuel vurdering af din baggrund, erfaring og kompetencer. Det er en forudsætning for dispensation, at du opfylder kravene til optagelse på meritlæreruddannelsen. Læs mere her.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder, så chat med os via forsiden eller skriv til rekruttering@teachfirst.dk. Bemærk, at du skal søge om dispensationen, inden du søger, hvis du ikke har en bacheloruddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger på vores ansøgningsside.

Nej. Hvis du har gennemført en læreruddannelse eller en større del af den, kan du ikke blive optaget i programmet. 

Nej. Vi optager graduates i alle aldre, og din alder har ingen betydning for dine muligheder for at blive optaget. I 2023 var den yngste graduate 22 år og den ældste 61 år. Vi optager dem med de bedste faglige og personlige kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Undervisningen på en skole

Du starter på en skole i starten af august, som alle andre lærere i folkeskolen, der møder ind efter ferien. Datoen for første skoledag varierer en smule fra skole til skole.

Du skal være indstillet på at undervise på alle klassetrin (indskoling, mellemtrin og udskoling). Når du er optaget i programmet, vil vi tale med dig og finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvad du kommer til at undervise i er en kombination af din faglige baggrund og skolens behov. Vi har fokus på at matche dig med en stilling på en skole, som matcher din fagprofil, men du bør være indstillet på også at undervise i fag, som ligger lidt fra din fagprofil.

Nej. Vi matcher dig med en folkeskole, som vi vurderer er det bedste match for dig og skolen baseret på skolens behov, din fagprofil og vores samtaler med dig. Vi kan således ikke garantere dig ansættelse på en bestemt skole eller en skole inden for en bestemt radius af din bopæl. Vi kan heller ikke garantere, at du kommer til at undervise i bestemte fag.

Vi samarbejder p.t. med folkeskoler i det meste af Region Hovedstaden samt Kalundborg Kommune. Du bør være indstillet på en del transporttid, uanset hvilket område du vælger. Hvis du vælger hovedstadsområdet, kan du eksempelvis komme til at arbejde på en folkeskole i Kokkedal eller Ishøj såvel som på Nørrebro eller i Høje-Taastrup.

BEMÆRK: Vi har ingen stillinger, der er reserveret til Teach First-graduates. Det er åbne stillingsopslag, som du søger på lige vilkår med alle andre, også lærere med mange års erfaring. Du skal derfor forvente at gå til en del samtaler, før vi finder det rigtige match med en stilling, der matcher din faglige profil.

Du kan i pricippet blive graduate på folkeskoler i hele hovedstadsområdet, Nordsjælland og Vestsjælland. Det vil som udgangspunkt være på en folkeskole, hvor elevernes socioøkonomiske baggrund ligger under landsgennemsnittet.

Men det kræver, at skolen ønsker at ansætte netop dig foran de andre ansøgere. Og at skolen vil have dig så meget, at de også er villige til at betale for din uddannelse.

Der kan altid komme nye folkeskoler og nye kommuner til. Også nogle, der ikke tidligere har haft Teach First lærere. Men chancen for ansættelse vil være størst på de skoler og i de kommuner, som tidligere har ansat Teach First-lærere. De kommuner, som har ansat Teach First lærere de seneste to år er:
København, Ishøj, Fredensborg (Kokkedal), Høje Taastrup, Albertslund, Rødovre, Hvidovre, Egedal, Greve, Solrød og Kalundborg. 

Vi har ingen stillinger, der er reserveret til Teach First-graduates. Det er åbne stillingsopslag, som du søger på lige vilkår med alle andre, også lærere med mange års erfaring. Du skal derfor forvente at gå til en del samtaler, før vi finder det rigtige match med en stilling, der matcher din faglige profil. 

Blogindlæg fra graduates

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

En opgave min klasse elskede

Da jeg startede med at have klassen, havde jeg svært ved at få ro om [...]

Gode relationer, fælleskram og en hane med et afhugget hoved

Vi har hørt det før, relationerne er vigtige. Men hvorfor er de det, og hvordan [...]

Det Fantastiske Fællesskab

Jeg har flere gange tænkt, at jeg ikke ville have lyst til at gøre det [...]

Gør det til din karriere at gøre en forskel

Som graduate gør du en forskel, og det kan du fortsætte med længe efter programmet. [...]