Ofte stillede spørgsmål

Om Teach First Danmark

Nej. Teach First Danmark er en non-profit organisation, der arbejder for at give alle børn og unge i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund. Vi ønsker at engagere flere dygtige undervisere og kommende ledere, der kan bidrage til at styrke folkeskolen i dens nuværende form – til at rumme og udnytte mangfoldighed, sikre lige muligheder, skabe social sammenhængskraft og understøtte Danmarks konkurrenceevne og velfærd. Se også Teach First Danmarks vedtægter samt vores værdier.

Nej, Teach First Danmark er en non-profit organisation, som er uafhængig af partipolitiske interesser. Vi samarbejder med politikere og foreninger på tværs af politiske skel, som deler vores holdning til, at negativ social arv skal adresseres i skolealderen.

Der findes lignende programmer i 45 andre lande, heriblandt i Sverige og Storbritannien. Der er tale om uafhængige organisationer, der tilrettelægger deres egne programmer. Den danske folkeskole er således forskellig fra skolesystemet i Storbritannien, og programmet i Danmark er tilrettelagt så det fuldt ud harmonerer med folkeskolens formål og en dansk pædagogisk læringstradition. Samtidig er det grundlæggende formål det samme i alle lande, nemlig at engagere flere af de dygtigste til at undervise og løfte de børn og unge, der har mest brug for det. Se også det globale non-profit netværk, Teach For All, som Teach First Danmark er medlem af.

Teach First Danmark er en non-profit organisation, som arbejder for at give alle børn og unge i Danmark mulighed for at opnå en god uddannelse uanset deres sociale baggrund. Der er naturligvis mange faktorer, der spiller ind på, hvordan et barn klarer sig i skolen. En vigtig faktor er dygtige undervisere, som også er rollemodeller for deres elever: Som forstår dem, vinder deres respekt, guider og inspirerer dem. Det er her, at du som graduate kommer ind i billedet. Du vil som underviser og rollemodel bidrage til at vække lysten til at lære hos børn og unge, som ikke altid har troen på egne evner med hjemmefra. Efter programmets to år kan du vælge at fortsætte med at gøre en forskel for dine elever i folkeskolen. Men programmet giver dig også erfaringer, netværk og kompetencer, som du kan bruge til at adressere chancelighed i uddannelse som leder og beslutningstager i og uden for skolen og uddannelsesystemet.

Hver sjette elev, som forlader den danske folkeskole, har problemer med at regne, læse eller skrive. Der er en stærk sammenhæng mellem dette og forældrenes indkomst og uddannelsesniveau. Og vi ved, at resultaterne i folkeskolen sætter livslange spor. Derfor skaber den sociale ulighed store udfordringer for både samfundet og den enkelte elev. Det er dette væsentlige problem, som du er med til at løse, forstå og udvikle fortsatte løsninger på som graduate og alumne.

Teach First Danmark samarbejder med såvel offentlige som private aktører, der deler vores vision og anerkender de kompetencer, det kræver at inspirere og motivere børn og unge til at udfolde deres fulde potentiale i folkeskolen: Kompetencer til at lede, skabe tillid, vinde respekt, problemløse, formidle og ikke mindst blive ved. Teach First Danmarks vision og daglige ledelse er uafhængig af politiske, kommercielle og religiøse interesser.

Graduate-programmet

Yes, you need to have native or bilingual proficiency in both written and spoken Danish.

Flere studier viser, at lignende programmer er med til at løfte hele klasser og skoler. Find en oversigt over forskning og evalueringer på tværs af lande på Teach For Alls hjemmeside. Du kan også læse en artikel af The Economist High-fliers in the classroom fra den 14. februar 2015 om lignende programmers effekt rundt om i verden.

I 2018 er der igangsat en ekstern evaluering, som skal vurdere effekten af Teach First Danmarks arbejde.

Den del af graduate programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er fuldt akkrediteret. For at opnå akkreditering som uddannet lærer skal du opnå 150 ETCS-point. Du gennemfører 120 ETCS-point i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ETCS-point ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en konkret vurdering.

 

Hvorvidt du kan få meritoverført ECTS fra din uddannelse afklares ved programstart. De fleste får overført fuld merit og kun få får ikke merit. Hvis du ikke får overført merit eller kun får overført delvis merit, kan du gennemføre de manglende 10-30 ECTS i op til to år efter din sidste eksamen. Hvis du eksempelvis mangler 30 ETCS-point for at være færdiguddannet lærer efter programmets to år, vil du skulle læse og afslutte et fag med en kompetencemålsprøve, der dækker 30 ECTS-point. Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for dine muligheder for at blive optaget eller gennemføre programmet.

Ja, og du vil blive udfordret på din person og faglighed. Programmet fordrer derfor stærke faglige og personlige kompetencer. Det er samtidig et tidskrævende program som kræver, at du kan tilrettelægge din tid effektivt og trives med at have gang i mange ting. Udover dit arbejde på en folkeskole skal du regne med 2-3 fysiske undervisningsgange i København eller til e-læring som anbefales, hvis du er graduate i Kalundborg.

Hvis du har børn bør du overveje, hvordan programmet passer ind i dit familieliv.

Nej, alle der som minimum har afsluttet en bachelor i sommeren 2018 og opfylder de formelle optagelseskriterier kan søge om at blive graduate i 2018. Derudover skal du kunne dokumentere matematik på B-niveau samt tale og skrive flydende dansk. Se mere om hvordan du søger via vores ansøgningsside.

Det korte svar er:
Rollemodeller med lederpotentiale, der kan tage ansvar, vinde respekt, motivere og skabe tillid. Dygtige formidlere, der kan begejstre og lære fra sig. Dedikerede mennesker, der bliver ved – også i modgang.

 

Her kommer et lidt længere svar:
Vi ønsker at samle dygtige mennesker omkring en fælles vision og et fællesskab, der arbejder for at løse Danmarks største problem. Det er et commitment til at mindske betydningen af social baggrund for et barns muligheder i livet. Det kræver en særlig vision, og det kræver et særligt potentiale, som du vil videreudvikle i programmet.

 

De mangfoldige udfordringer, du vil møde på en folkeskole i et socialt udsat område kræver noget særligt – både fagligt og som menneske. Vi kigger derfor efter kandidater med såvel faglige som personlige forudsætninger for at blive dygtige til at undervise i folkeskolen og som evner at bygge tillidsfulde relationer. Du skal være god til at sætte dig i andres sted og kommunikere til forskellige mennesker. Du skal være god til at samarbejde og organisere dit eget og andres arbejde. Og du skal have robusthed, viljestyrke og en oplevelse af formål til at tage et stort ansvar på dig og arbejde efter langsigtede mål, når hverdagen bliver rigtig svær.

 

Samtidig ønsker vi at inspirere en generation af ledere i og uden for skolen, som har førstehåndsviden om hvad der skal til for at sikre alle børn muligheden for at udvikle deres potentiale. Det er denne indsats, du bliver en del af: Et fællesskab af undervisere, sociale entreprenører og forandringsagenter, som har vilje og kompetencer til at tage ansvar, udvikle løsninger og give noget tilbage der, hvor det har størst effekt: Tidligt i livet.

 

Læs mere om vores optagelsesproces.

Uddannelse er det mest effektive middel til at bryde negativ social arv, og dygtige undervisere er entydigt den vigtigste faktor for børns læring og deres lyst til at lære i skolen. Derfor er der brug for endnu flere dygtige undervisere i folkeskolen med fagligt overblik og personligt overskud til at gøre en forskel for deres elever. På sigt er det også vores ambition, at graduates kan være med til at udvikle og fremme løsninger
i og uden for uddannelsesystemet, som kan mindske betydningen af negativ social arv for børns muligheder i Danmark.

Det korte svar er:
For at være en dygtig lærer er du nødt til at være en dygtig leder.

 
Her kommer et uddybende svar:
Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal kunne motivere, skabe tillid og kommunikere klart. De skal være gode til at samarbejde og organisere og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

 

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun en god leder ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i skolen.

 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til at komme i skole. Og nogle gange er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme. Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter, som du skal forstå og samarbejde med. Der er mange koder, der skal knækkes. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige evner i spil.

 

Det er ledelsesudvikling i praksis.

 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover indgår der i hele programmet workshops i samarbejde med vores partnervirksomheder, som giver dig perspektiv på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med dine kompetencer og din udvikling som lærer og som leder.
 

Se flere FAQ’s

Fordi du ønsker at udvikle dig selv og gøre en varig forskel for de børn og unge, som har det sværest i skolen. Du bliver en del af et inspirerende fællesskab af graduates, og du får erfaringer, som både vil berige dig selv og blive hos en masse børn resten af livet.

Nej. Vi optager både nyuddannede kandidater og kandidater, som har været på arbejdsmarkedet i flere år. To tredjedele af vores graduates har gennemført en kandidatuddannelse, og du skal som minimum have en bachelorgrad for at kunne søge om optagelse.

Karriereperspektivet

Det første hold på 30 graduates startede i 2015 og dimitterede i august 2017. Heraf er 26 fortsat på deres skoler; 2 er på barsel, 1 forlod programmet og 1 er fuldmægtig i undervisningsministeriet.
 

Vi synes det er positivt, at så mange har lyst til at forsætte i deres stilinger ud over programmets to år. Vi forventer samtidig, at flere på sigt også vil se muligheder for at arbejde for Teach First Danmarks vision på andre måder i og uden for uddannelsessystemet. Det vil harmonere med erfaringer fra Teach First i England.

 

Læs også  

Vi har ikke det endelige svar. Men vi ved, at du vil få værdifulde erfaringer og opnå resultater. Her følger et længere svar:

 

Først og fremmest skal du vælge at blive graduate, fordi du er motiveret for at hjælpe børn og unge til at opdage, hvad de er gode til og til at finde vej i livet. Samtidig er programmet en mulighed for at udvikle dig selv, se nye sammenhænge og blive en del af et netværk af dygtige mennesker.

 

Det er vigtigt for os, at dine udfordringer og dit ansvar i løbet af programmets to år skærper dine evner til at motivere, planlægge og drive udvikling i enhver organisation. Det er således forventet, at nogle kandidater efter programmet vil få øje på nye muligheder i og uden for uddannelsessystemet, hvor de også kan bidrage til at sikre alle børn og unge i Danmark en god uddannelse.

 

I England er Teach First kandidater en rekrutteringskilde for flere virksomheder, heriblandt Teach Firsts partnervirksomheder. Ifølge en Deloitte-analyse forfremmes kandidater fra Teach First i England tre gange så hyppigt som deres kolleger. Det afspejler den grundige udvælgelse af kandidater.

 

Du bliver optaget, fordi vi vurderer, at du – med den rette vejledning og træning – vil blive en dygtig lærer, der kan rykke dine elever, og fordi vi tror på, at  du har potentiale til også at kunne arbejde for Teach First Danmarks vision andre steder i samfundet. Læs mere i ‘hvem kigger vi efter’ under program.

Ja, det kan du bestemt – og det håber vi, at du får lyst til. Når du starter på en skole er det ikke en tidsbegrænset ansættelse, men en regulær ansættelse. Din kontrakt med din skole ophører ikke efter to år, men ophører kun, hvis du eller din skole ikke ønsker at fortsætte samarbejdet.

 

Efter programmets to år vil du, såfremt du opnår 150 ECTS-point, være fuldt uddannet som folkeskolelærer. Hvorvidt du opnår 150 ECTS-point afhænger af, om du kan få merit for et eller flere fag fra din videregående uddannelse inden programstart. Læse mere her.

Optagelse

For at blive optaget på programmet skal du have bestået matematik svarende til gymnasieskolens B-niveau. Hvis du ikke har matematik på B-niveau, skal du tilegne dig B-niveau i matematik inden programstart den 18. juni 2018. Du skal i din ansøgning dokumentere, at du er tilmeldt et matematikkursus og vil kunne bestå inden programstart. Hvis du ikke består kurset, kan du ikke blive optaget. Se blandt andet kurser hos Niels Brock, gsdanmark
og KVUC. Læs mere om de formelle optagelseskrav til programmet.

I 2015 blev 30 ud af 330 ansøgere optaget og matchet med skoler i hovedstadsområdet, og i 2016 blev 30 ud af 634 ansøgere optaget og ansat på skoler i hovedstadsområdet. De underviser i dag på over 30 forskellige folkeskoler i 10 forskellige kommuner i hovedstadsområdet.

 

I skoleåret 2018-19 er det også muligt at blive ansat på skoler i Kalundborg Kommune. Hvis du inkluderer denne mulighed, vil det stille dig bedst i forhold til dine optagelsesmuligheder (der vil være en rubrik i ansøgningsskemaet).

 

For skoleåret 2018 forventer vi at optage op til 65 kandidater i programmet. Vi har to ansøgningsfrister henholdsvis den 10. december 2017 og den 1. marts 2018. Hvis du søger tidligt, får du tidligt svar. Sidste år blev 2 ud af 3 optaget via 1. ansøgningsrunde.

    Hvis du ikke er dansk statsborger, kan du søge og blive optaget på programmet under betingelse af, at du allerede har bestået eller består Studieprøven i dansk inden programstart den 18. juni 2018. Hvis du bliver optaget og mod forventning ikke består Studieprøven, vil du miste din plads.

Ja. For at blive optaget skal du have afleveret alle skriftlige opgaver på din videregående uddannelse den 18. juni 2018, hvor sommerakademiet starter. Det er dog tilladt at gå til 1-2 eksamener efter den 18. juni, hvis det ikke kolliderer med programmet.

Nej. Vi optager både nyuddannede kandidater og kandidater, som har været på arbejdsmarkedet i flere år. To tredjedele af vores graduates har gennemført en kandidatuddannelse, og du skal som minimum have en bachelorgrad for at kunne søge om optagelse.

Gode karakterer er blot én blandt flere ting, som vi ser på, når vi læser din ansøgning. Måske har du topkarakterer, men det er ikke væsentligt, hvis du ikke samtidig er god til at formidle din viden i øjenhøjde, samarbejde, kommunikere effektivt og skabe tillid. Det får vi altsammen et bedre indtryk af til optagelsesprøverne.

Uddannelsesforløbet

Ja. Der er tre eksaminer i løbet af programmets to år i henholdsvis pædagogik og dine individuelle undervisningsfag.

Der er ikke mødepligt på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. Men vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen, som giver dig mulighed for at arbejde med dine erfaringer fra klasseværelset. Det understøtter dig teoretisk i at forstå, hvad der virker og hvorfor.

I hovedstadsområdet foregår undervisningen som holdundervisning med de andre graduates 2-3 gange om ugen. I Kalundborg foregår undervisningen som e-læring med en fysisk undervisningsgang hver 6. uge. Herududover afholder vi workshops hos Teach First Danmark, hvor deltagelse er obligatorisk.

Ja, du får et uddannelsesbevis som dokumentation for, at du har gennemført Teach First Danmarks graduate-program. Derudover kan du få et bevis for at være akkrediteret som uddannet lærer, såfremt du har fået overført merit for et eller flere universitetsfag. Se ovenfor.

Du kan godt blive optaget uden at få merit på baggrund af din videregående uddannelse. Det har ingen betydning for din deltagelse i programmet, men betyder blot, at du først vil færdiggøre den sideløbende meritlæreruddannelse efter programmets to år. Du vil vide, hvad du kan få merit for, efter du er blevet tilbudt optagelse.

Sommerakademiet er på fuld tid i seks uger fra den 18. juni 2018 til den 30. juli 2018. De fleste dage varer fra kl. 9-17. Sommerakademiet består af intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og ledelse i og uden for klasseværelset. To af ugerne er en camp i samarbejde med Lær for Livet, hvor man overnatter og underviser og drager omsorg for anbragte børn. Du skal ikke forvente at kunne passe et arbejde eller skrive dit speciale færdigt sideløbende med sommerakademiet.

Udover dit fuldtidsarbejde på en skole følger du en sideløbende læreruddannelse og deltager i workshops med de andre graduates.

 
Du kan frit vælge, om du vil følge den sideløbende læreruddannelse som e-læring i Roskilde eller via fysiske undervisningsgange i København 2-3 gange om ugen fra kl. 17.00-20.30. Hvis du arbejder på en skole i Kalundborg, så anbefaler vi, at du følger uddannelsen som e-læring i Roskilde, da det kan være svært at nå fra Kalundborg efter skoletid til undervisning i København.

 

Hvis du følger undervisningen som e-læring, har du en fysisk undervisningsgang i Roskilde hver 6. uge og deltager derudover i studiegrupper med andre graduates. I Kalundborg er fredage desuden skemafrie, hvilket giver ekstra tid til forberedelse.

 

Som udgangspunkt er weekender frie, men du skal være indstillet på, at det kan være en fordel at placere nogle studiemøder i weekender. Hvis du har børn, så bør du overveje, hvordan programmet passer ind i dit familieliv.

Matematik er et af de ‘store fag’, som er svært for skolerne at dække og derfor vil hele årgangen blive undervist i matematik. Du skal være indstillet på, at du kan komme til at undervise i matematik, selvom du ikke har læst det på universitetet. Det giver skolerne fleksibilitet i skemaplanlægningen.

Ved programstart får du tildelt en lærerfaglig mentor, som er en uddannet folkeskolelærer med stor erfaring i at undervise og coache. Din mentor vil gennem observation, dialog og feedback understøtte dig i din udvikling som lærer, klasseleder og kollega og hjælpe dig med praktiske udfordringer.

 

Din mentor benytter to internationale forskningsbaserede observations- og evalueringsteknikker til at give dig feedback: CLASS og Tripod Students Survey. Mentorordningen er obligatorisk og er vigtig for at støtte dig bedst muligt og sikre kvaliteten af dit udviklingsforløb.

 

Det første år kan du forvente omkring otte møder med din mentor. Du kan altid ringe eller skrive til din mentor, hvis du har brug for det. Din mentor vil desuden samarbejde med din skoleleder, og du vil blive informeret om alle drøftelser i denne sammenhæng.

Ja. Hvis du allerede er god eller rigtig god til matematik, vil du nok ikke blive klogere på matematik som sådan. Men du kan blive bedre til at gøre matematik spændende for andre. Det kan for eksempel handle om at forklare og visualisere matematik på en måde, så man kan forstå, hvordan det spiller en rolle i hverdagen.

Undervisningen på en skole

Både ja og nej. Som Teach First Danmark graduate har du som oftest ikke den samme didaktiske og pædagogiske viden som nyuddannede lærere fra en professionshøjskole. Vi forventer heller ikke, at du er verdensmester fra dag ét. Men vi forventer, at du med den rette støtte og efteruddannelse vil blive en dygtig lærer i løbet af programmets to år. Det finder vi ud af til vores optagelsesdage, og du bliver naturligvis kun ansat på en skole, fordi skolelederen også mener, at du er den bedst egnede til jobbet.

 

““Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at blive lærere og gøre en forskel.”

— Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole

Som Teach First Danmark graduate følger din månedsløn gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. En nyuddannet lærer tjener omkring 27.000-28.500 kr. om måneden (afhængig af kommune) plus eventuelle undervisningstillæg. Pensionsbidraget er på 17, 3 procent. Læs mere her.

Hvad du kommer til at undervise i er en kombination af, hvad du får merit for og de fag, du tager på den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse, som er en del af det toårige program. Du vil som alle andre graduates skulle følge undervisningen i matematik, som er obligatorisk.

Du vil højst sandsynligt komme til at undervise på mellemtrinnet og i udskolingen, det vil sige 4. til 9. klasse. Det vil i visse tilfælde også være muligt at undervise i indskolingen fra 1.-3. klasse. Når du udfylder din ansøgning, vil du blive bedt om at tage stilling til, hvilke klassetrin du ønsker at undervise på.

Du underviser i ét fag på baggrund af dit fag fra din videregående uddannelse. Du vil herudover kunne opnå undervisningskompetence i yderligere to fag. Derudover kan du komme til at undervise i mange andre fag. Det afhænger af dine faglige forudsætninger, interesser og hvad din skole løbende får brug for.

Hele programmet vil understøtte, at du kan forberede god undervisning og rykke dine elever mest muligt, herunder sommerakademiet, mentorordningen og den sideløbende læreruddannelse. Samtidig skal det understreges, at programmet er intensivt og kræver, at du er indstillet på at investere mange timer i det. Det bliver hårdt, men også sjovt, berigende og udviklende for dig.

Skolen kalder dig til samtale via åbne stillingsopslag og ansætter dig kun, hvis den vurderer, at du er den bedste kandidat til stillingen. Der er ikke ‘reserveret’ nogen særlig plads til dig. Du møder naturligvis dine kolleger med en ydmyghed og et ønske om at lære af deres erfaringer, så du kan bringe dine egne kompetencer i spil på en god måde. Vores graduates er blevet taget rigtig godt imod på skolerne og som enhver anden ny kollega.

 

I foråret 2016 lavede vi en tilfredsundersøgelse blandt de skoler, vi samarbejder med. Den viste at 100 procent af skolelederne på vores partnerskoler vil anbefale andre skoler at ansætte en lærer gennem Teach First Danmark.

Du starter i din ansættelse på en skole i primo august 2018. Første skoledag varierer fra kommune til kommune. Inden da vil du have afsluttet sommerakademiet den 18. juni til 30. juli 2018. Du kan således planlægge ferie i nogle dage (4-7 hverdage) mellem den 30. juli og skolestart i primo august.

Det er op til skolelederen at vurdere, om du har undervisningskompetence. Hvis du følger undervisningen i det pågældende sprogfag, bør det give dig optimale betingelser for både at mestre sproget og blive dygtig til at undervise i det.

Nej, vi kan ikke garantere dig ansættelse på en skole inden for en bestemt radius af din bopæl. Vi samarbejder pt. med skoler i hele hovedstadsområdet samt i Kalundborg. Du kan vælge, om du vil arbejde i begge disse områder eller i kun det ene. Hvis du vælger hovedstadsområdet, skal du være indstillet på at kunne komme til at arbejde på en skole i Kokkedal eller Tårnby såvel som på Nørrebro. Det er i alle tilfælde skoler, hvor din indsats særligt vil kunne mærkes. Hvilken skole du får ansættelse på afhænger af din profil og hvordan den matcher behovet på den pågældende partnerskole. Vi lytter til dine ønsker, og vi er særlig opmærksomme på de behov, der gælder for kandidater med børn og andre særlige behov.