Teach First Danmarks generalforsamling den 10. oktober 2018

Foreningen Teach First Danmark afholder ordinær generalforsamling for 2018. Generalforsamlingen finder sted den 10. oktober kl. 19.45 på Teach First Danmarks kontorer:

Vesterbrogade 52, 1. sal
1620 København V

Dagsorden for Teach First Danmarks ordinære generalforsamling for 2018

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges
  • Andres forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen for at blive behandlet, medmindre generalforsamlingen beslutter at behandle forslaget
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Tilmelding er påkrævet og kræver, at man er medlem af foreningen Teach First Danmark. Tilmdelding skal ske via mail til medlem@teachfirst.dk senest 4 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

Vores vedtægter kan læses her